Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instystucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 2018-04-20 08:35:07
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu Wejherowskiego. 2018-04-20 08:34:30
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia. 2018-04-17 07:42:03
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-17 07:22:25
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-04-17 07:21:52
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. 2018-04-17 07:24:39
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. 2018-04-18 08:00:18
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi? 2018-04-18 07:59:45
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-04-18 08:09:23
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2018-04-05 15:02:14
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. 2018-04-05 15:01:34
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2018-04-05 15:00:51
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2018 r. 2018-04-05 14:59:25
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2018 ? 2018-04-05 14:59:54
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie" 2018-04-18 07:30:00
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową. 2018-03-27 15:33:54
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-28 15:12:50
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Organizacja imprez naukowych dla uczestników projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych?. 2018-03-23 15:25:09
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2018 roku 2018-03-15 12:07:20
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz nr 102/2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie. 2018-03-15 07:27:43
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony. 2018-03-13 15:20:00
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie - etap 1 fragment odwodnienia" 2018-03-15 15:20:49
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V ?. 2018-02-28 15:28:27
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-03-12 07:30:14
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 w sprawie ustalenia minimalnej wartości środków trwałych, do których stosuje się amortyzację dla celów bilansowych 2018-03-15 12:06:24
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-21 13:11:50
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. 2018-02-23 08:34:55
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony. 2018-02-23 08:34:29
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz do podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, zatwierdzania sprawozdań i realizacji zadania publicznego określonego w Programie Osłonowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie? 2018-02-22 07:34:16
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1" 2018-02-21 13:23:25
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3? 2018-02-21 13:22:44
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")" 2018-02-21 13:21:59
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2018-02-16 07:37:56
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2018-02-16 07:37:04
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2018-02-16 07:36:21
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2018-02-16 07:35:21
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 2018-02-16 07:33:14
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie wartości gruntów nabytych z mocy prawa lub w drodze darowizny dla celów ustalenia wartości księgowej. 2018-02-08 14:51:26
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". 2018-02-07 07:29:49
Zarządzenie Nr 9/2017 w w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2018-01-31 15:27:00
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia Umowy nr ZZP/90/2017_RIS z dnia 07.02.2017 r. na ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2019 r.? Sektor II (południowy), aneks nr 1 z dnia 31.10.2017 r. 2018-01-24 12:26:59
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-02-22 07:33:33
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2018-01-17 15:21:58
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1? 2018-01-05 13:24:31
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-01-05 13:23:51
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3". 2018-01-04 13:55:19
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2018 roku 2018-01-04 13:54:27
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2018-01-05 09:09:04