Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2017-08-18 09:32:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Piotr Czerwiński 2017-08-18 09:29:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-08-18 07:32:27 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:24:41 edycja dokumentu
UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY URZĘDU GMINY WEJHEROWO. Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:23:06 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:22:18 edycja dokumentu
UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY URZĘDU GMINY WEJHEROWO. Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:21:59 edycja dokumentu
UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY URZĘDU GMINY WEJHEROWO. Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:16:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (...) zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kąpinie w rejonie ul.Stefana Batorego na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:12:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej (...) zadania pn. "Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul.Transportowej 1 w Wejherowie". Piotr Czerwiński 2017-08-17 15:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2017 w sprawie powołania Komisjio przetargowej ...0 na zadanie "Utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo płytami IOMB, kostka betonową oraz płytami MEBA". Piotr Czerwiński 2017-08-17 08:35:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-08-17 07:26:12 edycja dokumentu
Decyzja o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 85/5, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-08-16 15:17:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Wejherowo na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-08-16 15:16:27 dodanie dokumentu
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie z działki nr 396/4 w miejscowości Kąpino drogi dojazdowej do przepompowni usytuowanej na działce 396/3 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 (na podstawie MPZ) Piotr Czerwiński 2017-08-16 15:13:57 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz.: 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. Kamil Kamiński 2017-08-16 07:49:10 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Naprawa drewnianego budynku gospodarczego położonego przy ul. Drzewiarza w Gościcinie Maja Mielewczyk 2017-08-11 10:22:38 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Naprawa drewnianego budynku gospodarczego położonego przy ul. Drzewiarza w Gościcinie Maja Mielewczyk 2017-08-11 10:21:49 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na wykonanie robót, polegających na budowie przyłącza kanalizacyjnego do obiektu administracyjnego wraz z przepompownią ścieków w Wejherowie przy ul. Transportowej 1 Kamil Kamiński 2017-08-10 14:46:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo "Osiedla nad rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. Kamil Kamiński 2017-08-09 14:23:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Kamil Kamiński 2017-08-09 14:21:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Kamil Kamiński 2017-08-08 21:44:41 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12", na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo. Kamil Kamiński 2017-08-08 12:02:48 dodanie dokumentu
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie z działki nr 396/4 w miejscowości Kąpino drogi dojazdowej do przepompowni usytuowanej na działce 396/3 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 (na podstawie MPZ) Kamil Kamiński 2017-08-07 14:58:47 edycja dokumentu
[po terminie] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie z działki nr 396/4 w miejscowości Kąpino drogi dojazdowej do przepompowni usytuowanej na działce 396/3 zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 (na podstawie MPZ) Kamil Kamiński 2017-08-07 14:58:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 26-06-2017 r. złożonego przez ORANGE Polska S.A., reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Sylwię Białek, ATEM-Polska Sp. z o.o., zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - na terenie działki nr: 126/3 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.18.2017 z dn. 03-08-2017 r. Kamil Kamiński 2017-08-07 08:21:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2017 w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, zmieniające Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2017-08-04 14:27:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie zatwierdzenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i Przedszkola Samorządowego w Gościcinie i nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowinie. Kamil Kamiński 2017-08-04 13:26:25 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Cezarego Jakubowskiego na dzień 1 lipca 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-08-03 14:18:02 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Zarządu Cezarego Jakubowskiego za okres styczeń-czerwic 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-08-03 14:16:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 100/2017 z dnia 09.06.2017r do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo". Kamil Kamiński 2017-08-02 14:52:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo Kamil Kamiński 2017-08-02 12:52:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/413/2017 pn.: "Budowa ulicy polnej w Bolszewie - etap III" Kamil Kamiński 2017-08-02 12:50:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 13-01-2017 r. (uzupełnionego dnia 27-01-2017 r.)., złożonego przez Pana Łukasza Białopiotrowicza, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 194/31, 194/33 położonych w miejscowości Bieszkowice, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.2.2017.DC z dnia 01-08-2017 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Kamil Kamiński 2017-08-02 09:18:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wycena wartości nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/1, 92/62, 117, 37 Kamil Kamiński 2017-08-01 14:04:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wycena wartości nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/1, 92/62, 117, 37 Kamil Kamiński 2017-08-01 14:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dierżawę Kamil Kamiński 2017-08-01 14:00:44 dodanie dokumentu
Decyzja o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 85/5, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-07-28 14:49:19 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 85/5, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-07-28 14:49:02 dodanie dokumentu
Informacja dla klientów PEWIK o jakości wody Piotr Czerwiński 2017-07-28 14:47:41 dodanie dokumentu