Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-12-14 15:23:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Podstawienie kontenerów dla zbiórki odpadów w ramach usuwania dzikich wysypisk na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-14 15:22:37 dodanie dokumentu
część 1 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Reszki, część 2 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Góra I etap Małgorzata Witzon 2017-12-14 13:43:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargów ograniczonych na dz. 37 w Nowym Dworze Wejherowskim i 117 w Gowinie Piotr Czerwiński 2017-12-13 15:10:07 dodanie dokumentu
Od stycznia 2018 r. zmiana wzoru deklaracji DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Piotr Czerwiński 2017-12-13 15:08:47 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargów ograniczonych na dz. 37 w Nowym Dworze Wejherowskim i 117 w Gowinie Piotr Czerwiński 2017-12-13 15:05:55 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargów ograniczonych na dz. 37 w Nowym Dworze Wejherowskim i 117 w Gowinie Piotr Czerwiński 2017-12-13 15:05:34 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargów ograniczonych na dz. 37 w Nowym Dworze Wejherowskim i 117 w Gowinie Piotr Czerwiński 2017-12-13 15:05:25 dodanie dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Projekt budowy ulicy Pszenicznej i ulicy Jęczmiennej wraz z odwodnieniem w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2017-12-13 15:04:16 edycja dokumentu
Zaproszenie na gminną Wigilię dla mieszkańców! Piotr Czerwiński 2017-12-13 07:28:48 edycja dokumentu
Zaproszenie na gminną Wigilię dla mieszkańców! Piotr Czerwiński 2017-12-13 07:28:29 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:25:20 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:24:32 edycja dokumentu
Wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:23:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Podstawienie i wywóz pojemników na odpady stałe zmieszane. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:21:11 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wynajem i serwis kabin sanitarnych. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:19:35 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Usługi kominiarskie ba obiektach gminnych. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:18:38 dodanie dokumentu
[zmiana] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:17:22 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski. Piotr Czerwiński 2017-12-12 15:17:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gowinie oraz Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2017-12-12 07:31:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/2017 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 czerwca 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-12-12 07:29:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 203/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złozonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulica Słoneczną w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16.10.2017 do 06.11.2017 r. Piotr Czerwiński 2017-12-12 07:28:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 199/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-12-12 07:26:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie 195/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechhniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2017-12-12 07:25:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 186/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-12-12 07:22:52 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-12-11 14:52:06 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 r. Piotr Czerwiński 2017-12-11 07:34:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 202/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m.Góra - I etap.". Piotr Czerwiński 2017-12-11 07:26:47 dodanie dokumentu
(POWTÓRKA NA 5 CZĘŚCI) Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych Joanna Adaszewska 2017-12-08 14:53:13 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na dz. nr 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo Kamil Kamiński 2017-12-07 14:55:28 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na dz. nr 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo Kamil Kamiński 2017-12-07 14:55:14 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na dz. nr 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo Kamil Kamiński 2017-12-07 14:54:55 dodanie dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Projekt budowy ulicy Pszenicznej i ulicy Jęczmiennej wraz z odwodnieniem w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2017-12-06 11:13:20 edycja dokumentu
[nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Piotr Czerwiński 2017-12-06 07:30:49 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:37:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/2017 zmieniające Zarządzenie 56/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: Nowe Horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych"( ...). Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:32:22 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:30:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/429/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:29:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/428/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:28:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/428/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:27:55 dodanie dokumentu