Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXVI/441/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:29:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/441/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:29:24 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXVI/440/2017 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:28:42 edycja dokumentu
Uchwała NR XXXVI/440/2017 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:28:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/439/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:26:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/438/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:25:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/437/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:25:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:24:53 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:24:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:23:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/435/2017 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:23:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:22:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/434/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:21:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/433/2017 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:21:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/432/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za pierwsze półrocze 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:20:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/431/2017 w sprawie zmiany Uchwały o przystąpieniu Gminy Wejherowo do tworzonego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych "Zdrowa Rodzina - zdrowa Gmina". Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:19:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/430/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:19:09 dodanie dokumentu
Taryfa na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:17:04 dodanie dokumentu
Uchwała 17/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:16:29 dodanie dokumentu
Taryfa na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:14:30 edycja dokumentu
Taryfa na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:13:59 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:12:28 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 08:06:56 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-23 15:30:13 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Zbieranie, transport i utylizacja produktów pochodzenia zewnętrznego - padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 209/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z "Budową sieci wodociągowej na terenie działki 158 obręb Gowino na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:20:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 208/2017 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino-zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody". Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:18:48 dodanie dokumentu
[odpowiedzi na pytania] Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacje i naprawy urzadzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (stacja podnoszenia ciśnienia) , Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:11:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 215/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:07:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 211/2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 202/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w m.Góra - I etap.". Piotr Czerwiński 2017-12-22 13:03:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 204/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-21 15:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 210/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-21 15:26:01 dodanie dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:49:34 dodanie dokumentu
[zmiana/roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:48:37 edycja dokumentu
[zmiana/roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:48:18 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:47:23 dodanie dokumentu
Kazimierz Stanisław Kendziora Piotr Czerwiński 2017-12-21 13:46:25 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:38:01 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:37:45 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-12-21 07:37:18 edycja dokumentu