Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XLIII/528/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:24:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:23:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/526/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:23:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/525/2018 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:22:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/524/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:21:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/523/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w roku 2018 długoterminowego kredytu bankowego Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:21:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/522/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:20:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/521/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:19:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/520/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orle Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:18:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/519/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Góra Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:18:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/518/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbychowo Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:17:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/517/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:16:49 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/517/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:16:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/516/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:15:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/515/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Piotr Czerwiński 2018-06-26 07:15:22 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-25 15:35:29 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-25 15:31:40 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie zmiany zapisów "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczących Sołectwa Łężyce Piotr Czerwiński 2018-06-25 15:30:11 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie zmiany zapisów "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczących Sołectwa Łężyce Piotr Czerwiński 2018-06-25 15:29:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLIII/514/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:35:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 322/114, 322/113, 600/56 Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:33:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kąpinie Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:33:22 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kąpinie Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:32:56 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad (wraz ze zmianami) XLIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:30:59 edycja dokumentu
Liczniki ogrodowe na wodę w pytaniach i odpowiedziach. Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:29:59 dodanie dokumentu
Liczniki ogrodowe na wodę w pytaniach i odpowiedziach. Piotr Czerwiński 2018-06-25 07:29:27 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:19:44 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:17:22 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:14:31 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:14:04 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:12:19 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:12:05 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:11:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-06-21 07:31:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-21 07:31:00 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj Zygmunt Hoeft 2018-06-20 11:12:31 dodanie dokumentu
Ryszard Dopke Piotr Czerwiński 2018-06-20 07:28:59 edycja dokumentu
Zaproszenie na DNI POLA w Lubaniu. Piotr Czerwiński 2018-06-20 07:27:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 10-04-2018 r., złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Golińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Amper4U ? Łukasz Goliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - na terenie działki nr: 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2018 z dn. 14-06-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-20 07:25:05 dodanie dokumentu
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg Małgorzata Witzon 2018-06-15 14:22:02 dodanie dokumentu