Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 99, 100, 389/114, 323/185, 323/186, 323/187, 323/188, 323/189, 323/184, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/18, 336. Piotr Czerwiński 2018-02-22 15:15:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 99, 100, 389/114, 323/185, 323/186, 323/187, 323/188, 323/189, 323/184, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/18, 336. Piotr Czerwiński 2018-02-22 15:14:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wejherowo oraz do podejmowania wszelkich czynności, w tym złożenia wniosku, a w przypadku jego pozytywnej oceny, do zawarcia stosownej umowy, zatwierdzania sprawozdań i realizacji zadania publicznego określonego w Programie Osłonowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ?Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie? Piotr Czerwiński 2018-02-22 07:34:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-02-22 07:33:33 dodanie dokumentu
Uzyskanie dofinansowania na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - tylko trzy kroki i tylko 6 miesięcy od oddania sieci do użytku. Piotr Czerwiński 2018-02-21 15:25:20 dodanie dokumentu
Uzyskanie dofinansowania na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - tylko trzy kroki i tylko 6 miesięcy od oddania sieci do użytku. Piotr Czerwiński 2018-02-21 15:24:59 edycja dokumentu
Uzyskanie dofinansowania na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - tylko trzy kroki i tylko 6 miesięcy od oddania sieci do użytku. Piotr Czerwiński 2018-02-21 15:23:03 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działek nr ewid. 72 i 109/1 obręb Kniewo, 110 obręb Zamostne, 175 obręb Góra, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-21 15:20:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 26-01-2018 r. złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 na terenie działek nr 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa, ul. Słoneczna, ul. Poprzeczna) położonych w miejscowości Gościcino, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.7.2018.DC z dnia 20-02-2018 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2018-02-21 15:20:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 20/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1" Piotr Czerwiński 2018-02-21 13:23:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3? Piotr Czerwiński 2018-02-21 13:22:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")" Piotr Czerwiński 2018-02-21 13:21:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2018-02-21 13:11:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2018-02-21 11:47:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2018-02-21 11:47:10 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone Zygmunt Hoeft 2018-02-21 09:38:32 edycja dokumentu
Informacja w sprawie działalności lobbingowej w 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-02-20 15:11:29 dodanie dokumentu
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie Piotr Czerwiński 2018-02-20 08:54:08 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-19 14:23:13 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 263/2 obręb Pętkowice, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-19 14:22:44 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 263/2 obręb Pętkowice, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-19 14:22:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia robót geologicznych - elektrownia jądrowa. Piotr Czerwiński 2018-02-19 11:56:46 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino Piotr Czerwiński 2018-02-16 15:31:37 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino Piotr Czerwiński 2018-02-16 15:31:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na utylizację azbestu. Piotr Czerwiński 2018-02-16 15:28:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Piotr Czerwiński 2018-02-16 15:27:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na utylizację azbestu. Piotr Czerwiński 2018-02-16 15:27:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Piotr Czerwiński 2018-02-16 15:25:42 dodanie dokumentu
unieważnienie zapytania Małgorzata Witzon 2018-02-16 14:41:37 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew Małgorzata Witzon 2018-02-16 14:41:03 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone Małgorzata Witzon 2018-02-16 14:40:43 edycja dokumentu
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 Zygmunt Hoeft 2018-02-16 12:38:40 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-02-16 10:04:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G Piotr Czerwiński 2018-02-16 10:02:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:37:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:37:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:36:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:35:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:33:14 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:31:34 usunięcie dokument