Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XLI/494/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:36:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/493/2018 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:35:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/492/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:34:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/491/2018 w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:33:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/490/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:32:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/489/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:32:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/488/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Gowino. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:31:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/487/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:31:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/486/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbychowo. Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:30:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/485/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno Piotr Czerwiński 2018-04-23 07:29:52 dodanie dokumentu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-20 15:18:11 edycja dokumentu
Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")-ponowny przetarg Małgorzata Witzon 2018-04-20 15:17:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instystucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-20 08:35:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 52/2018 sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu Wejherowskiego. Piotr Czerwiński 2018-04-20 08:34:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 23-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 30-01-2018 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Romana Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej - na terenie części działek nr: 810/40, 810/4, 366, 810/47 (ul. Wrzosowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.3.2018 z dn. 18-04-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-19 15:32:27 dodanie dokumentu
Ekspertyza stanu technicznego muru oporowego w ciągu ul. Osiedlowej w Gościcinie Joanna Adaszewska 2018-04-19 10:55:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.13.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:37:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowany w dniu 13-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego - na terenie działek nr: 156/2, 160/1 oraz części działek nr 157, 160/4 (ul. Spacerowa, Kamienna) - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:36:35 dodanie dokumentu
Komunikat Nadleśnictwa Gdańsk o konsultacjach w sprawie zastosowania środka ochrony roślin (Dimilin 480 SC). Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:35:53 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:33:53 dodanie dokumentu
W dniu 10 kwietnia 2018 r. na funkcję Sołtysa Sołectwa Łężyce została wybrana Pani ALEKSANDRA WOŁODIN - tel. kontaktowy 603 351 616 Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:33:27 edycja dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-04-18 15:33:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 5 stycznia 2018 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Piotr Czerwiński 2018-04-18 08:09:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. Piotr Czerwiński 2018-04-18 08:00:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi? Piotr Czerwiński 2018-04-18 07:59:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie" Piotr Czerwiński 2018-04-18 07:30:00 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-04-17 13:19:17 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do zbycia. Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:42:03 dodanie dokumentu
W dniu 10 kwietnia 2018 r. na funkcję Sołtysa Sołectwa Łężyce została wybrana Pani ALEKSANDRA WOŁODIN - tel. kontaktowy 603 351 616 Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:27:32 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:26:34 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:26:03 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:24:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:22:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:21:52 dodanie dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:21:04 edycja dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2018-04-17 07:20:58 usunięcie załacznika
Protokół Nr 40/2018 z obrad XL Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 21 marca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-16 07:35:30 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-16 07:34:17 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-16 07:33:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie: Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-04-13 14:17:44 dodanie dokumentu