Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zenona Lidzbarskiego. za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-23 07:32:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Danuty Karmazy za 2017 r. wraz z korektą oświadczenia Piotr Czerwiński 2018-05-23 07:28:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku złożonego w dniu 23-03-2018 r. (uzupełnionego w dniu 05-04-2018 r. oraz skorygowanego w dniu 13-04-2018 r.) przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia parkowego - na terenie działek nr: 156/2, 160/1 oraz części działek nr 157, 160/4 (ul. Spacerowa, Kamienna) - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.13.2018 z dn. 22-05-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-05-22 14:48:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-22 14:47:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-22 14:44:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 67/2018 dotyczące zmiany zarządzenia nr 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-05-22 14:43:30 dodanie dokumentu
W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ BRAKIEM ZNACZĄCYCH OPADÓW DESZCZU URZĄD GMINY WEJHEROWO ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY W GOWINIE Piotr Czerwiński 2018-05-22 12:42:52 dodanie dokumentu
W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ BRAKIEM ZNACZĄCYCH OPADÓW DESZCZU URZĄD GMINY WEJHEROWO ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY W GOWINIE Piotr Czerwiński 2018-05-22 12:42:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo Krzysztofa Sapieha za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-05-22 10:01:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze Katarzyny Lessnau za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-22 10:00:30 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gościcinie Lucyny Wenta za 2017 rok Piotr Czerwiński 2018-05-22 10:00:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o zatwierdzeniu robót geologicznych, wraz ze sprostowaniem omyłki - elektrownia jądrowa. Piotr Czerwiński 2018-05-21 15:27:43 dodanie dokumentu
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-05-21 14:05:26 dodanie dokumentu
Nowa taryfa za wodę i ścieki dla odbiorców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-21 07:23:41 dodanie dokumentu
Nowa taryfa za wodę i ścieki dla odbiorców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-21 07:23:16 dodanie dokumentu
Nowa taryfa za wodę i ścieki dla odbiorców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-21 07:22:52 dodanie dokumentu
[zakończony/rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zarządzania drogami w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Piotr Czerwiński 2018-05-18 11:57:07 edycja dokumentu
Ważna informacja dla Mieszkańców Kąpina Piotr Czerwiński 2018-05-18 11:55:55 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-05-18 11:55:27 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-05-18 11:54:59 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-05-18 11:54:15 dodanie dokumentu
Ważna informacja dla Mieszkańców Kąpina Piotr Czerwiński 2018-05-18 11:53:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:33:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino - zadanie III?. Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:32:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:31:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 58/2018 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi? Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:29:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie w rejonie ul. Stefana Batorego odcinek kanalizacji od studni S-52/I do S-58/I wraz z sięgaczami do granicy działek na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:28:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu Krzysztofa Grzenia za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:27:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie Arkadiusza Malinowskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:26:39 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. windykacji podatkowej w Referacie Finansowym. Piotr Czerwiński 2018-05-18 07:22:43 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo Macieja Milewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-17 07:53:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim Henryka Miotka za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-17 07:45:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Nataszy Sobczak za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-17 07:38:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztofa Kowalewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-05-17 07:34:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G dot. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Piotr Czerwiński 2018-05-16 15:28:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G dot. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Piotr Czerwiński 2018-05-16 15:28:14 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi Rady Gminy w Referacie Organizacyjnym i Kadr. Piotr Czerwiński 2018-05-16 13:02:30 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-05-16 13:01:41 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-05-16 13:01:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. promocji i komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-05-16 07:27:37 dodanie dokumentu