Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2019 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 188/2019 w sprawie powołania Komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-12-31 12:31:47
ZARZĄDZENIE NR 187/2019 w sprawie zasad rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Wójta Gminy Wejherowo 2019-12-31 12:31:05
ZARZĄDZENIE NR 186/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wejherowo nie będących drogami publicznymi 2019-12-30 14:38:11
ZARZĄDZENIE NR 185/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem 2019-12-24 12:05:14
ZARZĄDZENIE NR 184 /2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wejherowo 2019-12-24 12:04:06
ZARZĄDZENIE NR 183/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok. 2019-12-24 12:03:54
ZARZĄDZENIE NR 182/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-12-24 12:02:50
ZARZĄDZENIE NR 181/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-12-24 12:02:09
ZARZĄDZENIE NR 180/2019 w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Wejherowo inwentaryzacji pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. 2019-12-24 12:00:30
ZARZĄDZENIE NR 179/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-20 10:02:09
ZARZĄDZENIE NR 178/2019 w sprawie ustanowienia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-12-19 07:28:12
ZARZĄDZENIE NR 177/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/930/2019 z dnia 03.10.2019r. dla zadania pn.: "Budowa odcinka ulicy Żeromskiego, ul. Asnyka i odcinka ul. Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bolszewie ". 2019-12-19 07:27:22
176 w przygotowaniu 2019-12-19 07:26:24
ZARZĄDZENIE NR 175/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2020 rok. 2019-12-10 07:37:03
ZARZĄDZENIE NR 174/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-12-04 15:17:38
ZARZĄDZENIE NR 173/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-12-04 15:17:05
ZARZĄDZENIE NR 172/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-12-04 15:16:37
ZARZĄDZENIE NR 171/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo- Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-28 10:08:23
ZARZĄDZENIE NR 170/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2019-11-28 10:07:41
ZARZĄDZENIE NR 169/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-28 10:06:52
ZARZĄDZENIE NR 168/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-11-26 15:20:30
ZARZĄDZENIE NR 167/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie 2019-11-22 07:39:40
ZARZĄDZENIE NR 166/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/309/2019 z dnia 07 maja 2019r. na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo". 2019-11-22 07:39:03
ZARZĄDZENIE NR 165/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-11-22 07:38:28
ZARZĄDZENIE NR 164/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/992/2019 z dnia 17 października 2019r. na realizację zadania pn. 2019-11-15 15:20:23
ZARZĄDZENIE NR 163/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz obsługi monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Wejherowo 2019-11-15 15:16:20
ZARZĄDZENIE NR 162/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/340/2019 z dnia 24.04.2019r. dla zadania pn.: "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie" 2019-11-15 15:15:25
ZARZĄDZENIE NR 161/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,zakup usług dystrybucji energii elektrycznej' 2019-11-15 15:13:35
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych do sprzedaży 2019-11-04 15:17:56
ZARZĄDZENIE NR 159/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-11-04 08:18:39
ZARZĄDZENIE NR 158/2019 w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo 2019-10-29 15:12:17
ZARZĄDZENIE NR 157/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-25 12:49:51
ZARZĄDZENIE NR 156/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-10-24 15:26:36
ZARZĄDZENIE NR 155/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-10-24 15:26:00
ZARZĄDZENIE NR 154/2019 sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino ozanczonego jako 2019-10-17 15:32:51
ZARZĄDZENIE NR 153/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/147/2018 z dnia 21 lutego 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytri 2019-10-17 15:32:20
ZARZĄDZENIE NR 152/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2019-10-15 07:30:53
ZARZĄDZENIE NR 151/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-15 07:30:17
ZARZĄDZENIE NR 150/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-15 07:29:43
ZARZĄDZENIE NR 149/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap I" 2019-10-15 07:29:03
ZARZĄDZENIE NR 148/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w Łężycach oraz budynku garażowego przeznaczonego do przechowywania przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego dla ujęcia wody w Łężycach. 2019-10-15 07:28:30
ZARZĄDZENIE NR 147/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia - ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na kanale rzeki Redy ul.Kanałowa i ul. Polna. 2019-10-14 07:32:26
ZARZĄDZENIE NR 146/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-10-09 15:22:38
Zarządzenie 145/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny do PEWIK. 2019-09-26 15:27:55
ZARZĄDZENIE NR 144/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z wykonanym przyłączem kanalizacyjnym wraz z przepompownią ścieków do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo 2019-09-26 15:26:11
ZARZĄDZENIE NR 143/2019 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Inerwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo" 2019-09-26 15:26:05
ZARZĄDZENIE NR 142/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-26 15:25:55
ZARZĄDZENIE NR 141/2019 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2019-09-26 15:25:49
ZARZĄDZENIE NR 140/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r 2019-09-26 15:25:43
ZARZĄDZENIE NR 139/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/497/2019/RIGK z dnia 31 maja 2019r. na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa ulicy Polnej w Bolszewie - etap IV". 2019-09-26 15:25:35
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 2019-09-25 14:36:46
ZARZĄDZENIE NR 137/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 2019-09-25 14:35:50
ZARZĄDZENIE NR 136/2019 w sprawie w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze 2019-09-20 15:06:23
ZARZĄDZENIE NR 135/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia-ewakuacji z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w budynku Urzędu Gminy ul. Transportowa 1 2019-09-20 15:05:34
ZARZĄDZENIE NR 134/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Długiej w Sopieszynie" 2019-09-20 15:04:45
ZARZĄDZENIE NR 133/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:43:37
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska referenta ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:42:55
Zarządzenie 131 w sprawie powołania komisji odbiorowej (...) punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:42:02
Zarządzenie 130 w sprawie powołania komisji odbiorowej (...) punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:40:59
Zarządzenie 129 w sprawie powołania komisji odbiorowej (...) punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo. 2019-09-11 17:39:07
ZARZĄDZENIE NR 128/2019 w sprawie sprzedaży pojazdów samochodowych marki AUTOSAN i IVECO 2019-09-05 15:11:15
Zarządzenie 127w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-09-05 15:10:38
ZARZĄDZENIE NR 126/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2020-2021? 2019-09-05 15:10:26
ZARZĄDZENIE NR 125/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino ? Kolonia w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-09-03 15:29:48
ZARZĄDZENIE NR 124/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-09-03 15:29:13
ZARZĄDZENIE NR 123/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-09-03 15:28:37
ZARZĄDZENIE NR 122/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-08-30 15:31:37
ZARZĄDZENIE NR 121/2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-08-29 15:34:45
ZARZĄDZENIE NR 120/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-08-27 07:31:01
ZARZĄDZENIE NR 119/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2019-08-27 07:29:55
ZARZĄDZENIE NR 118/2019 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościcinie 2019-08-27 07:26:59
ZARZĄDZENIE NR 117/2019 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze 2019-08-27 07:26:00
ZARZĄDZENIE NR 116/2019 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie 2019-08-27 07:25:13
ZARZĄDZENIE NR 115/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/352/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. na wykonanie zadania pod nazwą "Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo". 2019-08-27 07:22:28
ZARZĄDZENIE NR 114/2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020 2019-08-27 07:21:31
ZARZĄDZENIE NR 113/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-08-26 15:32:20
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. 2019-08-20 15:27:17
ZARZĄDZENIE NR 111/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla miejscowości Gowino" 2019-08-20 15:25:17
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-14 07:31:03
ZARZĄDZENIE NR 109/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/148/2018 z dnia 02 marca 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytria 2019-08-09 07:29:33
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do wykonania czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Kniewie 2019-08-09 07:28:43
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 2019-08-09 07:27:39
ZARZĄDZENIE NR 106/2019 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2019-08-09 07:25:44
ZARZĄDZENIE NR 105/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-08-09 07:24:55
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-08-09 07:24:02
ZARZĄDZENIE NR 103/2019 w sprawie sprzedaży pojazdów samochodowych marki AUTOSAN i IVECO 2019-08-08 12:53:35
ZARZĄDZENIE NR 102/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do wykonania czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Kniewie 2019-08-05 13:53:36
ZARZĄDZENIE NR 101/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa odcinka ul. Żeromskiego, ul. Asnyka i odcinka ul. Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Bolszewie" 2019-08-05 13:52:34
ZARZĄDZENIE NR 99/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-07-29 09:12:55
ZARZĄDZENIE NR 100/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych" 2019-07-24 10:25:11
ZARZĄDZENIE NR 98/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/143/2019 z dnia 26.02.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej". 2019-07-24 10:21:18
ZARZĄDZENIE NR 97/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w najem 2019-07-11 15:35:27
ZARZĄDZENIE NR 96/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/145/2018 z dnia 02 marca 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytrial 2019-07-09 07:26:44
ZARZĄDZENIE NR 95/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-07-09 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 94/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2019-07-09 07:24:34
ZARZĄDZENIE NR 93/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo 2019-07-09 07:23:44
ZARZĄDZENIE NR 92/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościcinie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowinie, oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze 2019-07-02 07:32:02
ZARZĄDZENIE NR 91/2019 w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wejherowo na lata 2020-2026 2019-07-02 07:31:20
ZARZĄDZENIE NR 90/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-07-02 07:30:03
ZARZĄDZENIE NR 89/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-07-02 07:29:17
ZARZĄDZENIE NR 88/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/611/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. dla zadania pn.: "Z kulturą do natury - przebudowa budynków centrum integracji i kultury "WODNIK" w Bieszkowicach (budynek główny, budynek "A" i "B")". 2019-06-21 07:19:08
ZARZĄDZENIE NR 87/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2019-06-18 07:31:47
ZARZĄDZENIE NR 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. 2019-06-14 07:42:29
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo 2019-06-14 07:41:32
ZARZĄDZENIE NR 84/2019 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 2019-06-14 07:40:40
ZARZĄDZENIE NR 83/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-06-14 07:30:36
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-06-14 07:28:57
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-06-07 15:06:52
ZARZĄDZENIE NR 80/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo" 2019-06-05 07:35:57
ZARZĄDZENIE NR 79/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.994.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych" 2019-06-05 07:35:04
ZARZĄDZENIE NR 78/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino" 2019-06-05 07:34:15
ZARZĄDZENIE NR 77/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-06-05 07:33:29
ZARZĄDZENIE NR 76/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok. 2019-05-24 07:37:06
ZARZĄDZENIE NR 75/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:36:32
ZARZĄDZENIE NR 74/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:35:38
ZARZĄDZENIE NR 73/2019 w sprawie powołania Komisji naboru uczniów, mieszkańców Gminy Wejherowo, na wyjazdy kolonijne finansowanie z budżetu Gminy Wejherowo 2019-05-24 07:34:35
ZARZĄDZENIE NR 72/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:36:10
ZARZĄDZENIE NR 71/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:34:49
ZARZĄDZENIE NR 70/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. wyborów oraz referendów 2019-05-22 07:32:49
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-22 07:31:43
ZARZĄDZENIE NR 68/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-22 07:30:05
ZARZĄDZENIE NR 67/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/146/2018 z dnia 02.03.2018r. dla zadania pn.: ?Zaprojektuj i wybuduj obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ?objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) ? RPO WP 2014-2020 ? dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trybie pozak 2019-05-22 07:29:16
ZARZĄDZENIE NR 66/2019 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-05-22 07:28:19
ZARZĄDZENIE NR 65/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/125/2019 z dnia 13.02.2019r. dla zadania pn.: "Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie, polegąjace na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości ok 234,60 m wraz z wylotem do rzeki Bolszewki". 2019-05-22 07:27:32
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/168/2019 z dnia 07.03.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II, (od 0+011,85 km do 0+108,00 km) wraz z budową studni, wpustów i przykanalików z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej". 2019-05-22 07:26:38
ZARZĄDZENIE NR 63/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/97/2019 z dnia 08.02.2019r. dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej". 2019-05-22 07:25:18
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 sprawie przygotowania i przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo 2019-05-16 07:34:34
ZARZĄDZENIE NR 61/2019 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami 2019-05-16 07:33:25
ZARZĄDZENIE NR 60/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.inżynierii środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-05-13 07:23:46
ZARZĄDZENIE NR 59/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-05-10 07:34:04
ZARZĄDZENIE NR 58/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: "Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie - zadanie III na terenie Gminy Wejherowo" 2019-05-10 07:32:50
ZARZĄDZENIE NR 57/2019 w sprawie sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2019 r. 2019-05-10 07:31:32
ZARZĄDZENIE NR 56/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2019 ? 2019-05-10 07:30:57
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-05-10 07:28:40
ZARZĄDZENIE NR 54/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-05-10 07:27:38
ZARZĄDZENIE NR 53/2019 w sprawie przekazania Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019-04-24 07:33:12
ZARZĄDZENIE NR 52/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie plytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo oraz utwardzenie rowu płytami MEBA 2019-04-24 07:32:13
ZARZĄDZENIE NR 51/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-04-24 07:31:27
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 102 2019-04-24 07:30:46
ZARZĄDZENIE NR 49/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa ulicy Polnej w Bolszewie wraz z odwodnieniem - etap VI" 2019-04-24 07:29:56
ZARZĄDZENIE NR 48/2019 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2019-04-24 07:29:05
ZARZĄDZENIE NR 46/2019 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i głównych księgowych gminnych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wejherowo 2019-04-24 07:28:22
ZARZĄDZENIE NR 45/2019 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników(dyrektorów) gminnych jednostek budżetowych Gminy Wejherowo 2019-04-24 07:25:28
ZARZĄDZENIE NR 47/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 6 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. 2019-04-03 15:33:33
ZARZĄDZENIE NR 44/2019 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz Wykrywania i Alarmowania (SWA). 2019-03-28 07:26:37
ZARZĄDZENIE NR 43/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-03-28 07:25:50
ZARZĄDZENIE NR 42/2019 w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 2019-03-28 07:25:06
ZARZĄDZENIE NR 41/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-28 07:18:04
ZARZĄDZENIE NR 40/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. komunalnych w Urzędzie Gminy Wejherowo. 2019-03-14 07:33:56
ZARZĄDZENIE NR 39/2019 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2019-03-11 15:28:43
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową 2019-03-14 07:32:12
ZARZĄDZENIE NR 37/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odwodnienie oraz utwardzenie płytami IOMB ul. Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Marka Hłasko, Pawła Jasienicy w Gowinie" 2019-03-11 15:28:15
ZARZĄDZENIE NR 36/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-03-05 15:00:47
ZARZĄDZENIE NR 35/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-03-28 07:23:56
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 w sprawiew sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-03-01 07:25:16
ZARZĄDZENIE NR 33/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-03-01 07:23:27
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r. 2019-02-25 07:23:56
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach" 2019-02-19 07:19:26
ZARZĄDZENIE NR 30/2019 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. 2019-02-15 07:24:26
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo? 2019-02-15 07:23:16
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2019-02-15 07:22:08
ZARZĄDZENIE NR 27/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-08 07:32:28
ZARZĄDZENIE NR 26/2019 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo?. 2019-02-08 07:31:32
ZARZĄDZENIE NR 25/2019 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2019-02-08 07:28:33
ZARZĄDZENIE NR 24/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w Kąpinie jako nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 218 Wejherowo - Krokowa i drogą powiatową nr 1442G Wejherowo - Celbowo" 2019-02-08 07:27:39
ZARZĄDZENIE NR 23/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-02-08 07:26:51
ZARZĄDZENIE NR 22/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-08 07:25:50
ZARZĄDZENIE NR 21/2019 w sprawie Wydzielenia 365 szt. punktów oświetlenia drogowego z sieci zarzadzanej przez Energa Oswietlenie Sp. z o.o. i wykonania zasilania dla tych punktów poprzez wybudowanie 11 rozdzielnic oświetleniowych w miejscowosciach: Bolszewo ul. Mickiewicza, Bolszewo ul.Polna, Bolszewo ul. Szkolna, gościcino ul. Irysowa, Gniewowo ul. Spacerowa, Gościcino ul. Kasztelańska, Gowino ul. Kwiatowa,Nowy Dwór wejherowski ul. Ks. Dr Leona Heyke, Zbychowo ul. Źródlana, Zamostne 2019-02-06 07:36:10
ZARZĄDZENIE NR 20/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej? 2019-02-06 07:34:59
ZARZĄDZENIE NR 19/2019 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. 2019-02-06 07:33:14
ZARZĄDZENIE NR 18/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2019-02-05 07:36:36
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2019-01-23 14:44:58
ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. 2019-01-22 15:11:05
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie - etap I odcinka II" 2019-01-30 07:22:31
ZARZĄDZENIE NR 14/2019 w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych 2019-01-30 07:21:54
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-01-25 07:29:38
ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2019 r. 2019-01-22 15:09:18
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej?. 2019-01-17 15:35:58
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych - ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej? 2019-01-17 07:37:15
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej?. 2019-01-17 07:36:43
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2019-01-17 07:35:56
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. 2019-01-17 07:34:41
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2019-01-17 07:33:56
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2019-01-17 07:33:01
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2019-01-17 07:32:12
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku. 2019-01-15 07:27:20
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. 2019-01-14 07:29:15
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12 listopada 2018 r. do 3 grudnia 2018 r. 2019-01-08 07:27:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
02 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
02 sty 2019, godz. 07:37

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-