Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 144/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Usługa eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo " 2021-01-07 07:48:12
ZARZĄDZENIE NR 143/2020 w sprawie powołania Komisji Spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji paliw płynnych, które znajdują się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 2020-12-29 15:35:53
ZARZĄDZENIE NR 142/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-12-29 15:35:09
ZARZĄDZENIE NR 141/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-12-08 11:14:43
ZARZĄDZENIE NR 140/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/219/2020 z dnia 07.04.2020r., dla zadaia pn.: "Remont muru oporowego w ciągu ul. Osiedlowej w Gościcinie" 2020-11-27 08:22:32
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 2020-11-27 08:20:40
ZARZĄDZENIE NR 138/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-11-27 08:17:26
ZARZĄDZENIE NR 137/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umowami nr RZPiFZ/353/2020, RZPiFZ/359/2020, RZPiFZ/360/2020, RZPiFZ/367/2020, z dnia 08.06.2020r., dla zadań pn.: "Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" obejmującymi cz. 1- utwardzenie ul. Świerkowej w Bieszkowicach, cz 7- utwardzenie ul. Cedrowej w Łężycach, cz. 8- utwardzenie ul. Cyprysowej i Jeżynowej w Łężycach, cz. 15- utwardzen 2020-11-27 08:13:59
ZARZĄDZENIE NR 136/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-11-27 08:11:15
ZARZĄDZENIE NR 135/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i elektrycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-11-27 08:11:06
ZARZĄDZENIE NR 134/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:10:37
ZARZĄDZENIE NR 133/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo w latach 2021 ? 2022" 2020-11-27 07:42:43
ZARZĄDZENIE NR 132/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/841/2020 z dnia 05.11.2020 r. dla zadania pn.: "Budowa miejsca integracji mieszkańców przy przystani kajakowej w sołectwie Orle? 2020-11-27 07:40:49
ZARZĄDZENIE NR 131/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa drogi gminnej nr 129167G ul. Jana Pawła II w Goscicinie - etap II? 2020-11-26 15:17:36
ZARZĄDZENIE NR 130/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo 2020-11-12 13:09:47
ZARZĄDZENIE NR 129/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-11-12 08:41:20
ZARZĄDZENIE NR 128/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-11-09 11:16:17
ZARZĄDZENIE NR 127/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/2020 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 08 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo?. 2020-11-09 11:15:25
Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-11-09 11:15:19
ZARZĄDZENIE NR 125/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 129051G i Ogrodowej w Bolszewie" 2020-11-09 11:15:11
ZARZĄDZENIE NR 124/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/379/2020 z dnia 18.06.2020r. dla zadania pn.: "Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: ulicy Klimka, Równej, Handlowej w Gościcinie" 2020-11-03 07:33:18
ZARZĄDZENIE NR 123/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-11-03 07:29:49
ZARZĄDZENIE NR 122/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 2020-10-23 15:17:56
ZARZĄDZENIE NR 121 /2020 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2020-10-23 15:16:43
ZARZĄDZENIE NR 120/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy - Rzeka Reda - Gmina Wejherowo" 2020-10-16 07:55:10
ZARZĄDZENIE NR 119/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 49/2017 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie 2020-10-16 07:53:25
ZARZĄDZENIE NR 118/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95/2012 z dnia 23 lipca 2012 r., w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie. 2020-10-16 07:51:50
Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Wejherowo 2020-10-15 15:20:31
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Wójta Gminy Wejherowo oraz upoważnienia Zastępców Wójta Gminy Wejherowo do prowadzenia określonych spraw Gminy Wejherowo oraz Urzędu Gminy Wejherowo 2020-10-15 07:50:44
ZARZĄDZENIE NR 116/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-10-09 14:50:34
ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Wejherowo oraz jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 99 i art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra F 2020-10-07 14:11:38
ZARZĄDZENIE NR 111/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-10-07 14:09:58
Zarządzenie nr 114 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. 2020-10-07 13:26:01
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2020-10-01 14:08:06
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 w sprawie powołania zastępców Wójta Gminy Wejherowo 2020-10-01 13:59:17
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-10-01 13:56:43
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo w latach 2021 ? 2022" 2020-10-01 12:10:45
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego ograniczonego 2020-10-01 12:09:06
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-10-01 12:05:25
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/302/2020 z dnia 22.05.2020r. dla zadania pn.: "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-10-01 12:02:39
ZARZĄDZENIE NR 103/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-10-01 12:02:27
ZARZĄDZENIE NR 102/2020 w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wejherowo 2020-09-16 11:27:39
ZARZĄDZENIE NR 101/2020 w sprawie wykonywania pracy zdalnej 2020-09-16 11:26:51
ZARZĄDZENIE NR 100/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Utwardzenie płytami Iomb dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo 2020-09-14 11:17:48
ZARZĄDZENIE NR 99/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo? 2020-09-14 11:05:51
ZARZĄDZENIE NR 98/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa nowych punktów oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2020-09-14 11:05:43
ZARZĄDZENIE NR 97/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-09-10 07:37:46
ZARZĄDZENIE NR 96/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo" 2020-09-03 07:33:05
ZARZĄDZENIE NR 95/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-09-01 15:11:03
ZARZĄDZENIE NR 94/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcinio w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2020-08-28 15:30:04
ZARZĄDZENIE NR 93/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2020-08-28 15:28:30
ZARZĄDZENIE NR 92/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2020-08-26 15:32:57
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID ? 19 w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-08-26 15:31:43
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-08-26 15:30:23
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2021 2020-08-26 15:25:06
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-08-20 15:29:19
ZARZĄDZENIE NR 87/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 10 2020-08-20 15:28:17
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Wejherowo, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz jego najemcy 2020-08-17 08:20:44
ZARZĄDZENIE NR 85/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 2020-08-17 08:19:40
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. 2020-08-04 07:30:14
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-08-04 07:29:10
ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-30 13:20:44
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/179/2020 z dnia 12.03.2020r. dla zadania pn.: Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowinie 2020-07-29 13:32:34
ZARZĄDZENIE NR 80/2020 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok 2020-07-29 13:32:01
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ujęcia wody w Pętkowicach 2020-07-24 14:36:29
ZARZĄDZENIE NR 78/2020 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Wejherowo 2020-07-23 09:13:36
ZARZĄDZENIE NR 77/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79, ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 marca 2020 r. do 12 czerwca 2020 r. 2020-07-15 07:38:29
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-15 07:36:43
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo" 2020-07-15 07:34:01
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-15 07:30:54
ZARZĄDZENIE NR 73/2020 zmieniające Zarządzenie nr 59/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych" 2020-07-03 14:13:04
ZARZĄDZENIE NR 72/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-07-03 14:10:39
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z podziałem na zadania" 2020-07-02 07:38:18
ZARZĄDZENIE NR 70/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-07-01 07:28:56
ZARZĄDZENIE NR 69/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 2020-06-25 07:38:03
ZARZĄDZENIE NR 68/2020 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 2020-06-25 07:35:46
ZARZĄDZENIE NR 67/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2020-06-25 07:33:13
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-06-23 07:47:00
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-23 07:42:53
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 07:38:21
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/214/2020 z dnia 25.03.2020 r. dla zadania pn.: "Budowa części ulicy Świerkowej w Bolszewie ". 2020-06-17 15:21:15
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-17 15:04:18
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2020-06-17 15:04:11
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? 2020-06-17 15:03:21
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych" 2020-06-12 15:24:31
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-06-12 15:23:57
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-06-04 07:37:49
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo 2020-05-29 12:21:27
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-05-29 12:20:29
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-05-26 15:22:20
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wejherowo nie będących drogami publicznymi 2020-05-26 15:20:25
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. administracyjnoprawnych 2020-05-15 15:01:55
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. zagospodarowania przestrzennego 2020-05-15 15:01:02
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: ulicy Klimka, Równej, Handlowej w Gościcinie" 2020-05-15 14:59:56
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Łężycach i Sopieszynie w Gminie Wejherowo" 2020-05-12 07:35:27
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r., nr 10 2020-05-12 07:34:25
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wejherowo nie będących drogami publicznymi 2020-05-12 07:33:01
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 2020-05-12 07:32:52
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-04-24 07:38:56
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Utwardzenie plytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo" 2020-04-23 07:28:53
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 w sprawie odwołania wszystkich imprez kulturalnych oraz sportowych organizowanych przez Gminę Wejherowo, jednostki organizacyjne Gminy Wejherowo oraz przez samorządową instytucję kultury w Gminie Wejherowo 2020-04-23 07:26:19
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-04-22 07:41:13
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-04-22 07:39:54
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do działania w imieniu Gminy Wejherowo we wszystkich czynnościach związanych z realizacją programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" oraz "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" 2020-04-22 07:39:45
ZARZĄDZENIE NR 39/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028. 2020-04-08 14:57:18
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2020-04-03 07:29:49
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-04-03 07:28:14
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do użyczenia 2020-04-03 07:28:06
ZARZĄDZENIE NR 35/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo, ul. Kaszubskiej i ul. Starowiejskiej w Gowinie 2020-04-03 07:26:54
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-03-27 15:29:54
ZARZĄDZENIE NR 33/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML 2020-03-16 07:35:09
ZARZĄDZENIE NR 32/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. elektroenergetycznych w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-03-16 07:33:51
ZARZĄDZENIE NR 31/2020 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. 2020-03-12 15:04:49
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie Komunalnym Agora Sp. z o.o. z siedzibą w Kąpinie, realizującym zadania z zakresu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo 2020-03-12 15:04:17
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-12 15:04:09
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-12 15:04:01
ZARZĄDZENIE NR 27/2020 w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do reprezentowania Gminy Wejherowo przy ubieganiu się o dofinansowanie projektu ? Aktywna rodzina -aktywny senior ? 2020-03-10 07:31:24
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia. 2020-03-05 14:14:55
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-28 13:59:06
ZARZĄDZENIE NR 24/2020 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo oraz do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo 2020-02-21 15:31:19
ZARZĄDZENIE NR 23/2020 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych 2020-02-21 15:30:45
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 zmieniające Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, na które przepisy szczególne nie przewidują odrębnego trybu zatrudniania 2020-02-21 15:30:35
ZARZĄDZENIE NR 21/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowinie" 2020-02-21 15:30:27
20ZARZĄDZENIE NR 20/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 2020-02-21 15:30:16
ZARZĄDZENIE NR 19/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-02-21 15:30:08
ZARZĄDZENIE NR 18/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. 2020-02-21 15:29:59
ZARZĄDZENIE NR 17/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 2020-02-21 15:29:51
ZARZĄDZENIE NR 16/2020 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. 2020-02-21 15:29:41
ZARZĄDZENIE NR 15/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia 2020-02-06 14:53:10
ZARZĄDZENIE NR 14/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-06 14:52:35
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-02-03 07:29:22
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych na czas usprawiedliwionej nieobecności Inspektora Ochrony Danych ? Pani Olgi Reszke 2020-02-03 07:28:33
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 2020-01-30 12:21:14
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - Etap I" 2020-01-30 07:27:33
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-01-30 07:27:01
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2020-01-17 07:27:11
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r 2020-01-10 15:13:51
ZARZĄDZENIE NR 06/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont muru oporowego w ciągu ulicy Osiedlowej w Gościcinie 2020-01-10 15:13:09
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-01-10 15:12:56
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej , odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo 2020-01-10 15:12:26
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Wejherowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-01-10 15:12:12
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2020 roku 2020-01-10 15:12:01
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" 2020-01-10 15:11:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
10 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
10 sty 2020, godz. 15:11

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-