Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2020 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr 344/XXVI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 2020-12-29 07:54:33
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim 2020-12-23 11:32:52
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie". 2020-12-22 07:46:45
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie o ustaleniu odszkodowania za prawo własności działki 562 w Bolszewie. 2020-12-21 13:33:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy paliw na działkach 84/211 i 84/212 w Gowinie. 2020-12-21 13:10:05
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu orzekającej o ustaleniu odszkodowania za prawo własności działki 561/1 w Bolszewie. 2020-12-11 08:00:56
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-12-11 07:58:46
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dotyczącego postępowania na wniosek spółki DAS Sp. z o.o. dotyczącego budowy centrum recyklingu. 2020-12-07 15:32:28
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 26.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 1.12.2020 r.) przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?BUDEX?, działające przez pełnomocnika Pana Józefa Felińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek: nr 85/2, 342/6, 342/8 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo 2020-12-04 07:39:51
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta 2020-12-02 15:14:06
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2020-12-02 14:52:08
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 05.10.2020 r., złożonego przez Gminę Wejherowo, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.10.2020 z dnia 30.11.2020 r. W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędz 2020-11-30 15:28:09
Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zgody na prace archeologiczne na terenie Gminy Wejherowo 2020-11-30 09:39:28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie zebrania materiału w=dowodowego i możliwością zapozania się z aktami w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dot. piętrzenia, poboru wód i zrzut do rzeki Bolszewki w Bolszewie. 2020-11-26 15:10:46
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: kontynuacja eksploatacji kruszywa ze złoża Góra V (...) obręb Góra z z przesiewaniem kruszywa w technologii "na mokro". 2020-11-24 14:43:37
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej (...) w Bolszewie wraz z rozbudowa sieci wodociągowej. 2020-11-24 14:41:09
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2020-11-23 07:37:22
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Budowa stacji paliw (...) w Gowinie (...)". 2020-11-18 15:14:27
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu materiału dowodowego w sprawie z wniosku z dnia 05.10.2020 r. złożonego przez Gminę Wejherowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo. 2020-11-17 15:22:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo, że w sprawie wniosku z dnia 02.10.2020 r., złożonego przez Energa Operator S.A., działająca przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek nr 419/20, 397, 408/5 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.9.2020 z dnia 10.11.2020 r. 2020-11-13 14:33:12
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na opobór wód podziemnych w Gowinie 2020-11-05 15:19:30
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na odprowadzanie wód do rzeki Bolszewki 2020-11-05 15:18:46
Ogłoszenie Spółki Eko Dolina o wszczęciu postępowania przetargowego na "Usługę przetwarzania odpadów oznaczonych w klasyfikacji odpadów kodem 191212 - inne odpady (...) 2020-11-04 07:49:47
Ogłoszenie Spółki Eko Dolina o wszczęciu postępowania przetargowego na "Dostawę i montaż wraz z serwisowaniem pracy kanałowej do prasowania odpadów i surowców wtórnych 2020-11-04 07:47:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu przez RDOŚ postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych. 2020-10-29 14:17:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. 2020-10-29 14:09:50
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie i zrzut wód w Bolszewie. 2020-10-28 14:36:25
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza 2020-10-23 14:51:32
Obwieszczenie Pomorskiego Konserwatora Zabytków w wszczęciu postępowania dot. badań archeologicznych m.in. w Gminie Wejherowo 2020-10-14 15:29:13
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. decyzji o realizacji inwestycji drogowej "Budowa drogi na odcinku o długości około 255 m wraz z sieciami w Bolszewie, gmina Wejherowo" i możliwości zapoznania się z aktami. 2020-10-12 15:54:19
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 05.10.2020 r. przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 182, 178, 177, 176/9, 226/4 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2020-10-12 07:27:47
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 02.10.2020 r. przez Energa Operator S.A., działająca przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek: nr 419/20, 397, 408/5 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2020-10-12 07:27:08
Zawiadomienie o wznowieniu/ustaleniu /przyjęciu znaków granicznych na działce 44/37 w Gniewowie 2020-10-07 14:14:51
OBWIESZCZENIE: Starosta Wejherowski zawiadamia o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Bolszewie gmina Wejherowo, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 561/1 o pow. 120 m2 (powstała z podziału działki nr 561), która na mocy decyzji Starosty Wejhcrowskiego z dnia 26 lutego 2020 r. nr AB.6740.20.2019.I9.D.111 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, p.n. ?B 2020-10-07 13:19:06
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko RDOŚ-Gd-WOO.4220.618.2020.IP.1 z dnia 28.09.2020 r. przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym oraz niezbędną infrastrukturą w Gowinie przy ul. Wejherowskiej, na terenie działek nr 84/211 i 84/212, obręb Gowino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie". 2020-10-05 12:48:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej?. 2020-10-02 10:25:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w/s budowy zespołu 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych w Bolszewie. 2020-09-29 14:54:06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowo dot. wydania postanowienia w/s Budowy Centrum Recyklingu i obrotu odpadami (...) w Wejherowie przy ul.Przemysłowej 36. 2020-09-29 12:34:25
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 17.08.2020 r., złożonego przez Gminę Wejherowo, działająca przez pełnomocnika Panią Magdalenę Brzezińską, dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowo-rekreacyjne na terenie działki nr 2/2 w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.7.2020 z dnia 23 września 2020 r. 2020-09-24 15:25:00
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 28.07.2020 r., uzupełnionego dnia 14.08.2020 r., złożonego przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działająca przez pełnomocnika Pana Marcina Majer, dla inwestycji polegającej na budowie kabla zasilającego stację bazową telefonii komórkowej na terenie działek nr 74/9, 75/1 w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.6.2020 z dnia 22 września 2020 r. 2020-09-23 15:09:00
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dot. sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Orlu. kabla w Bolszewie 2020-09-21 15:24:25
Obwieszczenie Dyrektora Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji w Bolszewie. 2020-09-16 07:36:16
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z budynkiem usługowym w Gowinie, Gmina Wejherowo. 2020-09-14 10:58:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej. 2020-09-08 15:24:52
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przedłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo 2020-09-08 07:30:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o przesłaniu wniosku wraz z raportem do uzgodnienia i opiniowania dot. budowy budynków w Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-09-04 07:38:44
Zawiadomienie, o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału działki o nr ewid. 43/1 położonej w Gniewowie, jako zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gniewowo w gminie Wejherowo zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XLIII/531/2014 z dnia 10.09.2014 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.10.2014 r., poz. 3390, ze zm. Nr VIII/75/2015 z dnia 20.05.2015 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Pom. 2020-09-01 15:03:24
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 09.07.2020 r., uzupełnionego dnia 20.07.2020 r., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Roberta Anioł, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek nr 77/6, 55 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.5.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 2020-08-27 15:29:33
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie wydania postanowienia dot. Budowy Centrum Recyklingu i Obrotu Odpadami w Wejherowie i możliwości zapoznania sie z dokumentacją. 2020-08-25 07:28:54
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wydaniu postanowienia w sprawie budowy 11 budynków w Nowym Dworze Wejherowskim 2020-08-24 15:53:32
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 17.08.2020 r. przez Gminę Wejherowo, działająca przez pełnomocnika Panią Magdalenę Brzezińską, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na cele sportowo-rekreacyjne na terenie działek: nr 2/2 w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2020-08-20 08:52:05
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 28.07.2020 r. (uzupełniony w dniu 14.08.2020 r.) przez P4 Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, działająca przez pełnomocnika Pana Marcina Majer, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie kabla zasilającego stację bazową telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działek: nr 74/9, 75/1 w miejscowości: Łężyce w Gminie We 2020-08-20 08:51:11
Informacja i Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowania o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego w Orlu.Informacja i 2020-08-13 15:36:12
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo dotyczące wydania decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Eksploatacja kruszywa (...) w Ustarbowie".e. 2020-08-07 15:29:18
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo dotyczące wydania decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy 14 budynków w Górze. 2020-08-07 15:27:36
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego w sprawie odszkodowania w związku z rozbudową ul.Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem. 2020-08-07 08:45:38
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dot. rozbudowy ul.Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem. 2020-08-06 07:40:12
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 2020-08-04 15:30:15
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno. 2020-08-04 15:28:12
OBWIESZCZENIE: zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 09.07.2020 r. (uzupełniony w dniu 20.07.2020 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Roberta Anioł zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek: nr 77/6, 55 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejhero 2020-07-30 12:03:41
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z treścią postanowienia sprawie przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej. . 2020-07-16 15:14:19
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o terminie składania uwag i wniosków do uchwały antysmogowej poza miastami. 2020-07-15 08:58:48
Informacja Zarządu Województwa Pomorskiego dot. lokalizacji projektu uchwały antysmogowej poza miastami 2020-07-15 08:57:56
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały antysmogowej poza miastami (...). 2020-07-15 08:55:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wydaniu postanowień o zawieszeniu postępowania w sprawie budowy 11 budynków w Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-07-09 14:24:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o możliwości zapoznania się z dokumentacją i składania uwag i wniosków w sprawie kontynuacji eksploatacji kruszywa ze złoża Góra V 2020-07-07 15:12:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie Budowy Centrum Recyklingu i Obrotu Odpadami w Wejherowie o możliwości zapoznania się z dokumentacja złożoną w sprawie.. 2020-07-07 15:09:42
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu PEWIK Gdynia pozwolenia wodnoprawnego na prace związane z odwodnieniem wykopów w związku z budową kanalizacji - Etap III 2020-07-06 15:32:25
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu PEWIK Gdynia pozwolenia wodnoprawnego na prace związane z budowa kanalizacji - Etap II 2020-07-06 12:42:49
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu PEWIK Gdynia pozwolenia wodnoprawnego na prace związane z budowa kanalizacji - Etap III 2020-07-06 12:37:39
Informacja Wójta Gminy Wejherowo o zamiarze podziału działki o nieuregulowanym stanie prawnym w Gniewowie. 2020-07-02 15:30:31
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej. 2020-07-01 07:31:11
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie kabla w Bolszewie 2020-06-26 15:31:20
Komunikat Zarządu Województw Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu ochrony powietrza. 2020-06-26 15:30:08
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie budowy 14 budynków w Górze. 2020-06-26 10:25:26
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo 2020-06-17 15:01:07
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2020-06-17 15:00:26
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia: Prace na linii kolejowej nr 202 (...) odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-06-15 14:52:55
Obwieszczenie PKP S.A. 2020-06-15 14:50:00
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dot. rozbudowy drogi powiatowej 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6 2020-06-12 15:26:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie i Bolszewie 2020-06-09 14:52:41
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiad pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno. 2020-06-09 14:50:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia: Prace na linii kolejowej nr 202 (...) odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-05-29 12:24:50
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dot. rozbudowy ul.Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem. 2020-05-29 12:23:47
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia: Prace na linii kolejowej nr 202 (...) odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. 2020-05-26 15:18:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy budynków Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-05-22 07:29:56
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2020-05-19 09:22:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 14 budynków w miejscowości Góra. 2020-05-07 15:11:38
Zaproszenie na składanie ofert na wykonanie opracowań związanych ze zmiana stanu wody na gruncie. 2020-05-05 15:09:31
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 18.02.2020 r., uzupełnionego dnia 17.03.2020 r., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Faust, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek nr 181, 159/1, 160/1 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.4.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 15:06:11
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 11.02.2020 r., uzupełnionego dnia 02.03.2020 r., złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Panią Joannę Krupę, dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr 3/131, 34/1, 200, 201, 34/10, 34/6, 34/9 w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.1.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 15:05:36
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 12.02.2020 r., uzupełnionego dnia 28.02.2020 r., złożonego przez Panią Zenonę Rohde, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 92/12, 93 w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.3.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 2020-04-30 15:05:01
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie Budowy Centrum Recyklingu i Obrotu Odpadami w Wejherowie i ograniczeń związanych z covid. 2020-04-30 15:04:07
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G w Wejherowie i Bolszewie. 2020-04-27 15:05:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G w Wejherowie i Bolszewie. 2020-04-27 15:03:14
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wydaniu postanowień RDOŚ w sprawie budowy 14 budynków w Górze. 2020-04-09 13:56:09
Obwieszczenie prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie postępowania dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - Budowa Centrum recyklingu i obrotu odpadami, planowanego do realizacji na terenie działki nr 17/6 obręb 2 w Wejherowie przy ul.Przemysłowej 36 2020-04-06 15:18:56
Wójt Gminy Wejherowo, działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 284) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/1, położonej w Gniewowie. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księ 2020-04-03 15:17:37
dyskusja publiczna tylko przez internet 2020-03-26 14:08:17
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 12.02.2020 r. złożonego przez Pana Sylwestra Skoniecznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 522/1, 52/1, 529, 53/1 w miejscowości Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.2.2020 z dnia 23 marca 2020 r. W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki 2020-03-25 10:02:35
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 18.02.2020 r. (uzupełniony w dniu 17.03.2020 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Faust, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek: nr 181, 159/1, 160/1 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo 2020-03-19 11:41:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia: budowa 11 budynków mieszkalnych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-03-17 14:48:14
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 11.02.2020 r. (uzupełniony w dniu 02.03.2020 r.) przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Panią Joannę Krupę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek: nr 3/131, 34/1, 201, 200, 34/10, 34/6, 34/9 w miejscowości: Łężyce w Gminie 2020-03-12 15:05:46
Obwieszczenie, że złożono Raport o oddziaływaniu na środowisko dt. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Góra V. 2020-03-11 15:23:57
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 12.02.2020 r. (uzupełniony w dniu 28.02.2020 r.) przez Panią Zenonę Rohde zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 92/12, 93 w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2020-03-11 15:21:12
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2020-03-10 07:27:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 11 budynków w Nowym Dworze Wejherowskim. 2020-03-05 14:13:43
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. zakończenia zbierania dowodów w sprawie decyzji środowiskowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G. 2020-03-04 07:36:47
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji w sprawie budowy drogi gminnej wraz z sieciami w Bolszewie. 2020-03-04 07:27:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo , że w sprawie wniosku z dnia 29.11.2019 r. (uzupełniony w dniu 16.12.2019 r. oraz skorygowany w dniu 19.12.2019 r.) złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Górskiego, reprezentujący firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 256, 255, 257, 247, 266 w miejscowości Gowino w Gminie W 2020-03-04 07:25:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 14 budynków w Górze. 2020-03-04 07:23:55
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie Budowy Centrum Recyklingu i Obrotu Odpadami w Wejherowie. 2020-03-03 07:31:05
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej (...). 2020-02-28 13:57:24
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 12.02.2020 r. przez Pana Sylwestra Skoniecznego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek: nr 522/1, 52/1, 529, 53/1 w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2020-02-17 15:07:37
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie rozpatrywanego przez tutejszy organ w postępowaniu wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Przemysław Górski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, 2020-02-05 15:23:51
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Górze Gmina Wejherowo. 2020-01-21 15:12:13
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2020-01-21 15:10:08
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-01-15 15:25:25
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji na realizację inwestycji Budowa drogi na odcinku ok. 255 m wraz z sieciami w Bolszewie. 2020-01-13 15:18:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami dla przedsięwzięcia: instalacja przerobu tworzyw sztucznych w Górzej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk". 2020-01-10 15:06:29
W przypadku zgubienia/utraty konta indywidualnego możliwe jest dokonywanie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów: Nazwa banku: Bank Millennium SA Numer konta: 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335 2020-01-09 14:09:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
09 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
09 sty 2020, godz. 14:08

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-