Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2021 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 . 2021-12-31 10:05:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH220019 Orle . 2021-12-31 10:04:28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 . 2021-12-31 10:03:35
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia Akademii Piłkarskiej Cassubian pozwolenia wodnoprawnego. 2021-12-31 09:29:02
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 23.12.2021 r. przez Panią Adriannę Darznik działającą przez pełnomocnika Pana Tomasza Pikron zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 98, 52/1, 52/2 w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo 2021-12-30 11:00:16
Obwieszczenie Wód Polskich o braku możliwości dotrzymania terminu w sprawie - cofnięcia lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Małej Elektrowni Wodnej Bolszewo 2021-12-27 15:45:47
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podał w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Orle PLH220019 oraz przedstawił projekt zarządzenia w sprawie zmiany planu zadań ochronnych. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała PLH220016 można zapoznać się na stronie internetowej tut. Urzędu, pod adresem: 2021-12-27 15:43:53
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania znak RGOŚ.6220.21.2021 dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo", na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2021-12-27 15:42:06
UWAGA: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Wejherowo 2021-12-27 07:49:43
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Wejherowa w/s wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działek nr 12/9, 12/10 obręb Wejherowo 18, działek Nr 176/2, 176/4, 177, 181/3, 181/4, 181/5 obręb Wejherowo 21 oraz działek nr 1286/1, 1288/1 i 1288/2 obręb Gościcino. 2021-12-22 15:26:48
Uprzejmie informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podał w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wejherowo PLH220084 oraz przedstawił projekt zarządzenia w sprawie zmiany planu zadań ochronnych. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wejherowo PLH220084 można zapoznać się na stronie inter 2021-12-22 07:38:14
Uprzejmie informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podał w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 oraz przedstawił projekt zarządzenia w sprawie zmiany planu zadań ochronnych. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 można zapoznać 2021-12-22 07:37:42
Uprzejmie informuję, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podał w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Orle PLH220019 oraz przedstawił projekt zarządzenia w sprawie zmiany planu zadań ochronnych. Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Orle PLH220019 można zapoznać się na stronie internetowej tu 2021-12-22 07:37:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu postanowienia RGOŚ orzekającego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap I" 2021-12-17 07:52:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zawieszeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku na działce nr ewid. 270 (część), 274/15 (część) obręb Gowino, Gmina Wejherowo" 2021-12-10 15:02:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu Postanowienia Dyrektora Ochrony środowiska o uzyskaniu stanowisk zewnętrznych organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Rybska Karczma-Góra". 2021-12-01 15:06:33
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2021-11-26 15:26:49
Obwieszczenia (3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektu zmiany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Orle PLH220019; Puszcza Darżlubska PLH220007; Biała PLH 220016. 2021-11-24 15:30:45
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii technologicznej zakładu przetwarzania kabli oraz na zbieraniu odpadów, na działce ewidencyjnej nr 704/37, obręb Gościcino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie 2021-11-23 09:53:30
OBWIESZCZENIE że w sprawie decyzji nr 6733.12.2021 z dnia 09.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej DN 110 na terenie działki nr 199/1, położonej w Zbychowie w Gminie Wejherowo, wydanej na wniosek Pana Krzysztofa Bychowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Pikron, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGPN.6733.12.2021.AG z dnia 18.11.2021 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. 2021-11-23 07:33:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu postanowienia wskazującego na konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku na działce nr ewid. 270 (część), 274/15 (część) obręb Gowino, Gmina Wejherowo" 2021-11-15 15:36:10
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Gościcino i Góra-Paradyż 2021-11-15 15:33:57
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 17.09.2021 r. złożonego przez Pana Krzysztofa Bychowskiego działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Pikron dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej DN 110 na terenie działki nr 199/1 położonej w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.12.2021 z dnia 09.11.2021 r. 2021-11-10 15:14:32
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036". 2021-11-05 11:40:53
Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie szczególnych środków do zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 2021-11-04 15:35:56
KOMUNIKAT- ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO W związku z kolejną rosnącą falą zachorowań na Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz pracowników Urzędu prosimy Państwa o stosowanie się do poniższych zaleceń 2021-11-02 08:05:31
Zawiadomienie, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem handlowo-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", na działce oznaczonej nr ewid. 438/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2021-10-29 15:34:51
Zawiadomienie, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych "POLIPACK" z infrastrukturą towarzyszącą, układem drogowym oraz instalacjami", na działkach oznaczonych ewid. nr 704/40, 704/41, 704/42, 704/66 obręb Gościcino, przy ul. Handlowej. 2021-10-28 15:09:40
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/386/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo 2021-10-27 15:32:41
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/387/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo 2021-10-27 15:29:59
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo", na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2021-10-20 15:26:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu Postanowienia Dyrektora Ochrony środowiska o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Rybska Karczma-Góra". 2021-10-11 15:34:53
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 02.08.2021 r. (uzupełnionego dnia 13.08.2021 r.) złożonego przez Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku działającą przez pełnomocnika Pana Adama Kujawskiego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie działek nr 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 573/6, 573/4, 1152/2, 1167/1, 1168/2, 1146/2, 1146/1 - obręb Gościcino, 85/9, 777/4, 85/7, 85/5, 85/4, 262/8, 263/8 - obręb Bolszewo 2021-10-07 15:27:14
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXX/368/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Góra w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2021-10-01 15:04:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu opinii Wód Polskich o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia "Eksploatacja [piasku na dz. nr ewid. 27 (cześć), 275/15 (część) obręb Gowino, Gmina Wejherowo". 2021-09-24 11:22:23
UWAGA! Ponowne konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie" 2021-09-23 07:59:58
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 17.09.2021 r. przez Pana Krzysztofa Bychowskiego działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Pikron zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej DN 110 na terenie działki: nr 199/1 w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo 2021-09-23 07:58:55
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 22.07.2021 r. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. działającą przez pełnomocnika Pana Ryszarda Dagila dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 624/9 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.9.2021 z dnia 16.09.2021 r. 2021-09-17 15:27:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu opinii Wód Polskich wskazującej na brak konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku na działce nr ewid. 270 (część), 274/15 (część) obręb Gowino, Gmina Wejherowo" 2021-09-16 15:19:39
Obwieszczenie Wód Polskich o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie - cofnięcia lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Małej Elektrowni Wodnej Bolszewo 2021-09-16 15:17:08
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 03 września 2021 r. postanowienia znak RGOŚ.6220.21.2021 orzekającego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo", na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina 2021-09-09 15:33:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku Rybska Karczma-Góra". 2021-09-07 15:02:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap I" 2021-09-07 15:01:06
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo, w rejonie ulicy Kochanowskiej 2021-09-06 15:58:24
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Gościcino i Góra-Paradyż 2021-09-06 15:56:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo-Dąbrówka". 2021-09-06 15:56:14
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY DNI I GODZIN OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY WEJHEROWO 2021-09-02 11:04:29
Obiweszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu w dniu 1 września 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych POLIPACK z infrastrukturą towarzyszącą, układem drogowym oraz instalacjami na działkach oznaczonych nr ewid. 704/40, 704/41, 704/42, 704/66 obręb Gościcino, przy ul. Handlowej". 2021-09-02 10:36:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu Postanowień RDOŚ i Wód Polskich w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn." Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej w częścią biurową w Łężycach na działkach nr 16/1 i 16/2 obręb Łężyce. 2021-08-25 15:32:48
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 02.08.2021 r. (uzupełniony w dniu 13.08.2021 r.) przez Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku działającą przez pełnomocnika Pana Adama Kujawskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie działek nr: 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 573/6, 573/4, 1152/2, 11 2021-08-25 15:28:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ulic Starowiejskiej i Równej w miejscowości Gowino wraz z odwodnieniem". 2021-08-24 15:45:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem handlowo-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" ma działce nr 438/2 w Bolszewie. 2021-08-23 15:58:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej Nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo". 2021-08-23 15:55:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu postanowienia RDOŚ wskazującego na potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku na części działek nr 270, 274/15 w Gowinie. 2021-08-11 15:14:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych (...) na działkach nr 704/40, 704/41, 704/42 i 704/66 w Gościcinie. 2021-08-09 16:00:06
Obwieszczenie - Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XX/253/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w gminie Wejherowo, na obszarze działek o nr 89/1, 89/2, 89/3, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 2021-08-09 15:56:53
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 22-07.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. działającą przez pełnomocnika Pana Ryszarda Dagila zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki: nr 624/9 w miejscowości: Gościcinie w Gminie Wejherowo 2021-08-02 15:35:47
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 21.06.2021 r. (uzupełnionego dnia 25.06.2021 r.) złożonego przez Pana Mikołaja Bonk działającego przez pełnomocnika Pana Patryka Miotke dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 14, 65, 79/3 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.7.2021 z dnia 28.07.2021 r. 2021-08-02 15:35:07
Obwieszczenie Wód Polskich o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z tym materiałem - cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Małej Elektrowni Wodnej Bolszewo 2021-07-15 13:13:46
Obwieszczenie Wód Polskich o braku możliwości załatwienie sprawy w terminie - cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Małej Elektrowni Wodnej Bolszewo 2021-07-15 13:12:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o uzyskaniu postanowienie RDOŚ i opinii Wód Polskich w sprawie budowy stacji paliw w Bolszewie. 2021-07-15 08:43:12
OGŁOSZENIE Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przedłużeniu publicznego wyłożenia projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków 2021-07-12 09:41:34
"CZYSTE POWIETRZE" zmiany w Programie od 1 lipca 2021 r. 2021-06-30 08:31:15
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków "CEEB" nowy obowiązek właścicieli/zarządców nieruchomości: Należy zgłosić każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW wypełniając odpowiednią deklarację. 2021-06-29 13:38:27
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 21.06.2021 r. (skorygowany w dniu 25.06.2021 r.) przez Pana Mikołaja Bonk działającego przez pełnomocnika Pana Patryka Miotke zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 14, 65, 79/3 w miejscowości: Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo 2021-06-29 07:28:06
Obwieszczenia Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków. 2021-06-23 15:27:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych wraz z infrastrukturą w Bolszewie. 2021-06-17 14:34:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakończeniu postępowania środowiskowego i wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie 11-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2-óch budynków mieszkalnych jednolokalowych, na działkach oznaczonych numerami: 38/18, 38/24, obręb Nowy Dwór Wejherowski, w mjsc. Nowy Dwór Wejherowski, przy ul. Zbychowskiej. . 2021-06-17 14:31:47
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3 plany) 2021-06-16 14:25:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania środowiskowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku na części działek nr 270, 274/15 w Gowinie. 2021-06-09 14:57:59
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OTWARCIA KASY URZĘDU GMINY WEJHEROWO 2021-06-02 15:16:55
Zapraszamy na Konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie". 2021-06-02 13:32:41
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 23.03.2021 r. złożonego przez Gminę Wejherowo działająca przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Dąbrowskiego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4 kV na terenie działek nr 1146/1, 1143 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.4.2021 z dnia 20.05.2021 r. 2021-05-21 13:27:22
Zawiadomienie Wód Polskich, że nie jest możliwe dotrzymanie terminu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące kanału Letni Dwór przyłączem gazowym na działkach 397, 401/1, 628 w Gościcinie". 2021-05-21 09:20:52
Zawiadomienie Wód Polskich o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące kanału letni Dwór przyłączem gazowym na działkach 397, 401/1, 628 w Gościcinie". 2021-05-21 09:19:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa stacji paliw płynnych wraz z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem handlowo-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą" na działce 438/2 w Bolszewie. 2021-05-20 14:22:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych wraz z infrastrukturą w Bolszewie. 2021-05-18 14:09:06
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 11.02.2021 r. (uzupełnionego dnia 02.03.2021 r.) złożonego przez Pana Piotra Klewer dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 40, 47/1 w miejscowości Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.2.2021 z dnia 14.05.2021 r. 2021-05-17 15:25:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych (...) na działkach nr 704/40, 704/41, 704/42 i 704/66 w Gościcinie. 2021-05-14 13:43:03
Informacja Wód Polskich o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Małe Elektrownia Wodna "Bolszewo". 2021-05-13 15:31:10
Informacja Wód Polskich o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy rowu w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-05-07 14:59:57
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obejmującego kwaterę B3 w Łężycach. 2021-05-05 09:06:31
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 08.03.2021 r. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Łukasza Grynczel, reprezentujący firmę pod nazwą INSAN Inżynieria Sanitarna Łukasz Grynczel, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 55, 30/5 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.3.2021 z dnia 29.04.2021 r. 2021-04-29 15:33:04
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie). 2021-04-29 12:47:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji dla przedsięwzięcie: budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 budynków mieszkalnych jednolokalowych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-04-28 13:32:47
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie złożonego odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działkę Nr 561/1 w Bolszewie. 2021-04-28 11:30:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakończeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji znak RGN.6220.14.2019 z dnia 26 kwietnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 11-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2-óch budynków mieszkalnych jednolokalowych, na działkach oznaczonych numerami: 38/18, 38/24, obręb Nowy Dwór Wejherowski, w mjsc. Nowy Dwór Wejherowski, przy ul. Zbych 2021-04-27 10:26:55
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w Bolszewie. 2021-04-01 13:59:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do opracowywania obszarów Natura 2000, m.in w Gminie Wejherowo. 2021-04-01 13:56:49
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 23.03.2021 r. przez Gminę Wejherowo działająca przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4 kV na terenie działek: nr 1146/1, 1143 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2021-03-31 15:29:41
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY WEJHEROWO W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID ? 19, na okres od dnia 24 marca 2021 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów i pracę w trybie wewnętrznym oraz zdalnym. 2021-03-25 11:20:34
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku złożonego w dniu 11.02.2021 r. (uzupełnionego w dniu 02.03.2021 r.) przez Pana Piotra Klewer zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGPN.6733.2.2021.AG z dnia 22.03.2021 r. o podjęciu postępowania w poniższej sprawie oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 40, 47/1 w m 2021-03-24 12:59:24
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 08.03.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Łukasza Grynczel, reprezentujący firmę pod nazwą INSAN Inżynieria Sanitarna Łukasz Grynczel, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek: nr 55, 30/5 w miejscowości: 2021-03-16 15:18:00
Aktualne Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie dotyczącego obostrzeń związanych z ptasią grypą (m.in. obowiązek utrzymywania drobiu w odosobnieniu). 2021-03-16 15:16:08
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o niemożności dotrzymania terminu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w Bolszewie. 2021-03-15 15:24:38
Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2021r. 2021-03-15 08:54:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2021-03-15 08:43:40
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 marca 2021 r. decyzji nr RGN.6831.9.2020.HB zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/1, położonej w Gniewowie. 2021-03-12 15:08:53
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 11.02.2021 r. (uzupełnionego dn. 02.03.2021 r.) złożonego przez Pana Piotra Klewer, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 40, 47/1 położonych w miejscowości Góra w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGPN.6733.2.2021.AG z dnia 10.03.2021 r. o zawieszeniu postępowania 2021-03-11 09:06:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wszystkich dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych wraz z infrastrukturą w Bolszewie. 2021-03-11 09:03:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wszystkich dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-03-09 15:38:47
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie) 2021-03-03 15:21:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie uzyskania od RDOŚ postanowienie dot. potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów (...) wraz z produkcja prefabrykatów (...) w Łężycach na działkach 16/1 i 16/2. 2021-03-03 15:18:09
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne "AGORA" Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru -tel. 58 672-17-23 - szczegóły 2021-02-23 14:16:06
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk wraz z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii o kontrolach hodowców drobiu w Bieszkowicach i Łężycach. 2021-02-04 08:41:03
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 26.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 1.12.2020 r.) złożonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDEX, reprezentowane przez Pana Józefa Felińskiego, działającego w imieniu Gminy Wejherowo, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 85/2, 342/6, 342/8 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.11.2020 z dnia 01.02.2021 r. 2021-02-03 10:29:36
UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu zjadliwej grypy ptaków na terenie Powiatu Wejherowskiego wraz z zaleceniami dla posiadaczy drobiu oraz drukiem zgłoszenia dla posiadaczy drobiu. 2021-02-02 13:16:56
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie umorzenia postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p[przedsięwzięcia - Budowa centrum recyklingu i obrotu odpadami przy ul. Przemysłowej w Wejherowie. 2021-02-02 09:17:33
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania o udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Łężycach - dz. 75/6, 74/9 i 75/1 2021-02-01 11:40:07
WAŻNE! Zasady jakich należy przestrzegać w związku z ptasią grypą. 2021-01-29 11:38:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo?, na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2021-01-27 09:20:42
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 14.01.2021 r. (skorygowany w dniu 19.01.2021 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Paluszek, reprezentujący firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE-HD dn63 [mm] dla budownictwa mies 2021-01-22 14:44:52
Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w/s budowy 11 budynków mieszkalnych dwulokalowych i 2 budynków jednolokalowych w Nowym Dworze Wejherowskim 2021-01-20 09:27:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. inwestycji: budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 budynków jednolokalowych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-01-18 15:12:02
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w/s wszczęcia postępowania w sprawie projektu budowlanego dot. kwatery składowej B3 w Łężycach. 2021-01-07 15:35:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku z dnia 26.10.2020 r. (uzupełnionego dnia 1.12.2020 r.) złożonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDEX, reprezentowane przez Pana Józefa Felińskiego, działającego w imieniu Gminy Wejherowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 85/2, 342/6, 342/8 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo. 2021-01-07 07:39:49
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa stacji paliw w Gowinie. 2021-01-05 15:32:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
05 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
05 sty 2021, godz. 15:31

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-