Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uwaga zmiana stawek za odbiór i zagospodarowania odpadów oraz terminów wnoszenia opłaty 2022-12-15 12:52:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo iż w dniu 29 grudnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce). 2022-12-30 11:48:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie oraz o dopuszczeniu organizacji społecznej pn. Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z/s w Łężycach do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na części działki 232/9 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie 2022-12-30 11:45:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu do tut. organu opinii organów zewnętrznych dot. przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie procesu galwanizacji w firmie DOMAX Sp. z o.o.”, na działce ewidencyjnej nr 14/5 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie”. 2022-12-29 08:11:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu do tut. organu opinii organów zewnętrznych dot. przedsięwzięcia pn."Wykonaniu punktu skupu odpadów w postaci złomu, pojazdów wycofanych z eksploatacji i makulatury w m.Gościcino, ul.Klimka - działka nr 704/59". 2022-12-27 09:37:18
Obwieszczenie w sprawie odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej i ulicy Różanej w miejscowości Gościcino wraz z budową kanału technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową kanalizacji deszczowej" 2022-12-22 14:14:47
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 47/35 w Nowym Dworze Wejherowskim wydano decyzję 6733.10.2022 2022-12-20 15:30:09
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 05-12-2022 r. przez Pana Dariusza Murczyńskiego w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Miotke, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie części działki: nr 263 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2022-12-16 14:07:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania i przesłaniu do opiniowania materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej Sopieszyno o mocy 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 113, 114, 115, 121/1, 121/2, 122/1," 122/2 2022-12-12 15:11:35
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o uzyskaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa ul.Marszewskiej poprzez budowę zatoki autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynową oraz Jarzębinową". 2022-12-08 16:59:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Kniewo-Bolszewo na odcinku Rybska Karczma-Góra". 2022-12-08 16:56:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o przesłaniu do opiniowania materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m.Zbychowo, gm.Wejherowo na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49 obręb Zbychowo przy ul.Polnej. 2022-12-08 16:54:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. "Budowy 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m.Zbychowo, gm.Wejherowo na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/44, 76/46, 76/47, 76/48, 76/49 obręb Zbychowo przy ul.Polnej. 2022-12-08 16:53:08
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 28-11-2022 r. przez P4 Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Dariusz Wroński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki: nr 1290 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2022-12-01 15:33:44
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji dot. Przebudowy linii Kv 400 Żarnowiec - Gdańsk (...) na odcinku od SE Żarnowiec do słupa 51 (ze słupem) 2022-11-25 10:12:43
Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2022-11-10 16:28:06
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdynia w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa ulicy marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynową oraz Jarzębinową. 2022-11-07 08:08:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o przystąpieniu Gminy Wejherowo do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wraz z wnioskiem 2022-11-03 17:10:58
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 18-10-2022 r. przez Państwo Aleksandrę i Macieja Dettlaffów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki: nr 47/35 w miejscowości: Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo 2022-10-24 14:53:12
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 01-09-2022 r. złożonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Danutę Fedyniak, Zastępcę Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, dla inwestycji polegającej na: : rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce, na terenie działek: nr 7/93, 7/92, 7/87, 8/2, 16/1, 16/2, 8/1, 3/153, 6/5, 6/6, 6/7, 7/77, 7/78 położonych w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.8.2022 z dnia 19 października 2022 r. 2022-10-19 15:26:55
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia dniu 06-09-2022 r. złożonego przez Pana Michała Krydka, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Jankowski, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej, na terenie działek: nr 36, 35/7, 35/21 położonych w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.9.2022 z dnia 19 października 2022 r. 2022-10-19 15:26:11
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko dot. braku możliwości zakończenia w terminie sprawy "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2022-10-17 15:49:29
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że postępowanie odwoławcze od decyzji RGOŚ-Gd-WOO.4207.184.2017.1B.17 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. nie może zostać zakończone w terminie. 2022-10-17 08:35:56
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. przebudowy linii 400 kV Żarnowiec-Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń - Gdańsk Błonia na odcinku od SE Żarnowiec do słupa nr 51 (ze słupem) 2022-10-14 07:35:01
Zawiadomienie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej i ulicy Różanej w miejscowości Gościcino wraz z budową kanału technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową kanalizacji deszczowej. 2022-10-06 16:52:38
Nowy PSZOK już dostępny ! 2022-09-29 15:47:43
Komunikat Zarządu Województwa Pomoreskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)piernu. 2022-09-23 13:34:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia o dopuszczeniu Ekologicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu procesu galwanizacji w firmie DOMAX Sp. z o.o.”, na działce ewidencyjnej nr 14/5 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie, 2022-09-23 13:30:12
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji dot. budowy 10 budynków o 2 lokalach w Pętkowicach. 2022-09-21 15:29:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach na części działek nr: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44 i 7/95 obręb Łężyce" i uzyskaniu opinii organów 2022-09-20 10:27:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo". 2022-09-16 10:58:04
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2022-09-14 15:30:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w Kniewie (460/2 i 460/3) 2022-09-12 15:18:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu do tut. organu opinii przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą na części działki 232/9 Łężyce. 2022-09-12 15:17:08
że na wniosek złożony w dniu 01-09-2022 r. r. przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, reprezentowany przez pełnomocnika – Danutę Fedyniak, Zastępcę Dyrektora Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1404G ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce na terenie działek: nr 7/93, 7/92, 7/87, 8/2, 16/1, 16/2, 8/1, 3/153, 6/5, 6/6, 6/7, 7/77, 7/78 w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2022-09-09 13:42:58
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 06-09-2022 r. przez Pana Michała Krydka, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Jankowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek: nr 36, 35/7, 35/21 w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2022-09-09 13:41:01
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o wystąpieniu o opinię dot. przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul.Marszewskiej poprzez budowę zatoki autobusowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynową oraz Jarzębinową". 2022-09-07 15:22:39
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 15-07-2022 r. (uzupełniony dn. 01-08-2022 r.) przez EnergaOperator S.A., w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Agata Zalewska, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV, na terenie działek: nr 199/10, 199/7, 199/1, 199/2, 198/1, 198/6 położonych w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.7.2022 z dnia 5 września 2022 r. 2022-09-06 15:27:35
Termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo - uwaga Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów! 2022-08-30 07:53:30
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. kwatery składowej odpadów 2022-08-26 12:11:42
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przetwarzanie odpadów szkła za pomoca przesiewacza bębnowego na terenie zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach na części działki nr 7/60 obręb Łężyce" wraz z treścią decyzji. 2022-08-24 07:27:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wystarczających dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na Rybska Karczma-Góra". 2022-08-19 09:09:15
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w/s wydanie decyzji zezwalającej na inwestycję drogową pn.: "Rozbudowa ul.Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami". 2022-08-17 15:15:27
Wzór wniosku o dodatek węglowy 2022-08-17 08:18:35
UWAGA OSZUŚCI !!! Urząd Gminy Wejherowo informuje, że nie kierował do mieszkańców pracowników mających rzekomo pomagać przy dodatku węglowym. 2022-08-11 13:24:50
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 15-07-2022 r. (uzupełniony dn. 01-08-2022 r. przez Energa-Operator S.A., w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Agata Zalewska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej, linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek: nr 199/10, 199/7, 199/1, 199/2, 198/1, 198/6 w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo 2022-08-04 17:04:20
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko dot. wystąpienia o opinie do właściwych organów w sprawie "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2022-08-03 15:23:10
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji PKP S.A. dot. budowy obiekty radiokomunikacyjnego w Gościcinie. 2022-08-01 15:30:19
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo 2022-07-29 07:59:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino w podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1336G i 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Robakowo - Dąbrówka. 2022-07-27 15:04:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych i zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami w sprawie przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w Kniewie 2022-07-22 11:04:05
Obwieszczenie Starosty o wydaniu decyzji zezwalajacej na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w Pętkowicach. 2022-07-21 16:16:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji dot. przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii trechnologicznej zakładu przetwarzania kabli oraz zbieraniu odpadów na działce 704/37 w Gościcinie. ". 2022-07-21 16:13:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wniesoieniu odwołania w sprawie cefnięcia pozwolenia wodnoprawnego na potrzeby Małej Elektrowni Wodnej w Bolszewie 2022-07-21 07:35:07
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni dot.rozbudowy ulicy Marszewskiej. 2022-07-21 07:31:38
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa ulic Starowiejskiej i Równej w miejscowości Gowino wraz z odwodnieniem". 2022-07-13 15:20:35
Dopłaty do węgla 2022-07-11 15:08:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo że w sprawie wniosku z dnia 20-05-2022 r. złożonego przez P4 Sp. z o.o. w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Dariusz Wroński, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie działki: nr 35/1 położonej w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.6.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. 2022-07-07 16:01:28
Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie odstrzału sanitarnego dzików i wezwanie do podpisania umów. 2022-07-05 07:31:05
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. decyzji Starosty Wejherowskiego udzielajacej pozwolenia na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym w Pętkowicach. 2022-07-04 15:13:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wykonanie punktu skupu odpadów w postaci złomu , pojazdów wycofanych z eksploatacji i makulatury w Gościcinie ul.Klimka działka nr 704/59". 2022-07-04 09:17:19
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino 2022-06-29 15:01:43
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 20-04-2022 r. (uzupełniony dnia 15-05-2022 r.) złożonego przez Pana Bogusława Pipke, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 390/5 i 119 położonych w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.5.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. 2022-06-27 15:08:54
30 czerwca 2022 r.  jest ostatnim dniem, w którym można złożyć deklarację o posiadanym źródle ciepła w ustawowym terminie. Aby umożliwić wszystkim chętnym możliwość złożenia deklaracji, Wójt Gminy Wejherowo wydłuża pracę punktu podawczego Urzędu Gminy Wejherowo do godz. 18.00 w czwartek - 30 czerwca 2022 r. Dostępny będzie również pracownik pomagający w wypełnieniu deklaracji. 2022-06-27 09:54:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy obiektu telekomunikacyjnego na linii kolejowej 202 w Gościcinie. 2022-06-23 14:26:07
Zaproszenie przez Ministra Klimatu i Środowiska do udziału w Młodzieżowej Radzie Klimatycznej. 2022-06-20 07:55:40
Zawiadomienie Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Elektrowni Jądrowej. 2022-06-15 11:27:41
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 20-04-2022 r. (uzupełniony dnia 04-05-2022 r.) przez Panią Alicję Paluch, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Edmund Grzonka, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek: nr 36, 37/22, 37/24 położonych w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.4.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. 2022-06-03 11:30:28
INFORMUJEMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O POSIADANYM ŹRÓDLE CIEPŁA 2022-05-31 12:07:38
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej pn.: "Rozbudowa ul.Strażackiej w Bolszewie wraz z sieciami". 2022-05-30 14:54:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo, że na wniosek złożony w dniu 20-05-2022 r. przez P4 Sp. z o.o. w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Dariusz Wroński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki: nr 35/1 w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2022-05-30 14:50:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo dot. wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 460/2 i 460/3 w Kniewie". 2022-06-01 11:58:48
Ogłoszenie Starosty Wejherowskiego o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonych jako działki nr 43/2; 43/4, 43/5 i 43/6 w Gniewowie. 2022-05-27 14:07:54
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działek 12/9, 12/10 obręb 10 Wejherowo, 176/2, 176/4, 177, 181/3, 181/4, 181/5 obręb 21 Wejherowo oraz 1286/1, 1288/1, 1288/2 obręb Gościcino". 2022-05-26 16:12:26
Wójt Gminy Wejherowo zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku 2022-05-26 16:07:07
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. 2022-05-25 15:26:57
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym dnia 9 maja 2022 r. postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Gościcinie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki: nr 547/1 o pow. 24 m2 oraz nr 547/3 o pow. 78 m2 (powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 547/2), która na mocy decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 29.04.2022 r. nr AB.6740.11.23.2021.1 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi 2022-05-19 13:23:27
Obwieszczenie, że że na wniosek złożony w dniu 20-04-2022 r. (uzupełniony dnia 15-05-2022 r.) przez Pana Bogusława Pipke, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 390/5, 119 w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2022-05-18 14:23:32
Obwieszczenie o złożeniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach na części działek nr: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44 i 7/95 obręb Łężyce". 2022-05-17 12:55:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji orzekająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie ulic Starowiejskiej i Równej w Gowinie? oraz określająca warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji (wraz z treścią decyzji) 2022-05-12 12:34:08
Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na dachu zespołu budynków przemysłowych w Bolszewie oraz treść decyzji. 2022-05-11 10:25:24
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 20-04-2022 r. (uzupełniony dnia 04-05-2022 r.) przez Panią Alicję Paluch, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Edmund Grzonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej z przyłączem na terenie działek: nr 36, 37/22, 37/24 w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2022-05-06 12:13:15
Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie usunięcia symboli przemocy i komunizmu w powiecie wejherowskim 2022-05-05 14:21:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o otrzymania postanowień uzgadniających i o możliwości zapoznania się z materiałami dot. wydania decyzji środowiskowej dla "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo". 2022-05-05 11:07:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu postanowienia o sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12", na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2022-05-05 08:50:49
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich dot. wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dot. wprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych 2022-04-27 15:30:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na dachu zespołu budynków przemysłowych w Bolszewie oraz treść decyzji. 2022-04-20 15:30:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie "Zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą", na części działki ewid. nr 232/9 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2022-04-11 07:35:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12", na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo oraz treść decyzji 2022-04-06 13:44:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowoo otrzymaniu sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu RGOŚ w postepowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12", na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2022-04-06 13:43:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania postanowienia dot. "Budowy drogi powiatowej 1442G Celbowo-Brudzewo - Wejherowo". 2022-03-30 11:28:02
Obwieszczenie o złożeniu Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła) za pomocą przesiewacza bębnowego na terenie zakładu Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach na części działki nr 7/60 obręb Łężyce". 2022-03-25 14:21:09
W dniu 31 marca (czwartek) Urząd Gminy Wejherowo jest otwarty w godz. 7.30-15.30. 2022-03-28 15:33:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino 2022-03-25 14:17:55
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. na obszarze województwa pomorskiego 2022-03-21 15:41:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie wpływu uzgodnień z organów zewnętrznych dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulic Starowiejskiej i Równej w miejscowości Gowino wraz z odwodnieniem". 2022-03-21 15:41:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Modernizacja linii technologicznej zakładu przetwarzania kabli oraz zbierania odpadów na działce 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo. 2022-03-11 14:05:05
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty w roku 2022 nie zmieniła się i wynosi 48 zł. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów. 2022-03-10 11:10:48
XIX Ogólnokrajowy Konkurs KRUS - Bezpieczne Gospodarstwo Roln 2022-03-23 14:13:24
Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2022r. 2022-03-03 14:24:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo-Dąbrówka" 2022-03-03 10:11:58
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne ?AGORA? Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 672-17-23. 2022-02-28 15:40:13
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2022-02-25 13:02:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia w sprawie planu ochrony dla rezerwatu "Lewice" 2022-02-22 15:38:50
Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p[przedsięwzięcia pn. Budowa ulic Starowiejskiej i Równej w miejscowości Gowino wraz z odwodnieniem. 2022-04-07 15:53:45
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gościcinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo 2022-02-22 08:58:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo, że w sprawie wniosku z dnia 23.12.2021 r. złożonego przez Panią Adriannę Darznik działającą przez pełnomocnika Pana Tomasza Pikron, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 98, 52/1, 52/2 w miejscowości Ustarbowo w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.14.2021 z dnia 17 lutego 2022 r. 2022-02-17 16:18:06
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o terminie pobierania próbek mięsa świń pozyskanego na użytek własny. 2022-02-17 16:14:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia w sprawie planu ochrony dla rezerwatu Gałęźna Góra 2022-02-15 08:29:30
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 04.01.2022 r. złożonego przez PSG Sp. z o. o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Damps, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek nr 395/2, 420 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.2.2022 z dnia 8 lutego 2022 r. 2022-02-08 14:41:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo że w sprawie wniosku z dnia 30.12.2021 r. złożonego przez Panią Beatę Witzling, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na terenie działek nr 246, 258 w miejscowości Pętkowice w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.1.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. 2022-02-07 15:30:43
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 17.01.2022 r. przez ENERGA-OPERATOR S. A., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Karbowski, dla inwestycji polegającej na: budowie, przebudowie oraz rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN-15 Kv i nn-0,4 kV, na terenie działek: nr 424/7, 424/8, 424/3, 424/10, 424/11, 424/18, 424/19, 424/20, 424/21, 424/22, 424/24, 424/14, 424/15, 709, 395/2, 365/54, 324, 421/1, 421/7, 421/6, 421/5, 420, 810/40, 810/4, 365/51, 365/50, 437/10, 2022-03-08 10:12:03
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo, że na wniosek złożony w dniu 17-01-2022 r. przez ENERGA-OPERATOR S. A., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Karbowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie, przebudowie oraz rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN-15 Kv I nn-0,4 kV na terenie działek: nr 424/7, 424/8, 424/3, 424/10, 424/11, 424/18, 424/19, 424/20, 2022-01-26 07:36:13
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, znajdujących się w pasie ulicy Szerokiej i ulicy Różanej w miejscowości Gościcino wraz z budową kanału technologicznego, doświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową kanalizacji deszczowej. 2022-01-25 07:47:14
Obwieszczenie o uzyskaniu stanowisk organów zewnętrznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii technologicznej zakładu przetwarzania kabli oraz na zbieraniu odpadów, na działce ewidencyjnej nr 704/37, obręb Gościcino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie 2022-01-24 10:56:25
Obwieszczenie o złożeniu raportu odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii technologicznej zakładu przetwarzania kabli oraz na zbieraniu odpadów, na działce ewidencyjnej nr 704/37, obręb Gościcino, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie 2022-01-24 10:55:13
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w Gminie Wejherowo 2022-01-20 16:43:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o podjęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja piasku na dz. nr 270 (część), 274/15 (część) obręb Gowino?, w miejscowości Gowino, Gmina Wejherowo. 2022-01-19 15:32:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: "Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1336G oraz 1410G wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Robakowo-Dąbrówka". 2022-01-18 07:32:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo, że na wniosek złożony w dniu 04.01.2022 r. przez PSG Sp. z o. o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Damps, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci średniego ciśnienia na terenie działek: nr 395/2, 420 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2022-01-13 17:00:17
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji stanowiącej zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów dla Eko Dolina Sp. z o.o. 2022-01-04 14:51:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid: 773/2, 773/4, 774/1, 775/2, 771/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, na dachu zespołu budynków przemysłowych firmy BALEX METAL Sp. z o.o. 2022-02-01 14:51:12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 15:40

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-