Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze

 

URZĄD GMINY WEJHEROWO

 

informuje, że

o dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można się ubiegać w ciągu 6 miesięcy od oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze będzie włączone według poniższego trybu:

 

Dofinansowanie przekazywane będzie w formie dopłaty do kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu. W celu uzyskania dotacji należy wykonać trzy kroki (wyciąg z uchwały):

 

Krok 1

Przedłożenie w Urzędzie Gminy Wejherowo wniosku wraz z następującymi dokumentami:

 

  1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia, w przypadku innych podmiotów - właściwej reprezentacji), np. akt notarialny, aktualny wypis z rejestru gruntów lub KW, oświadczenie.

  1. mapę powykonawczą ze wskazanymi długościami odcinków przyłącza i instalacji zewnętrznej lub mapę powykonawczą wraz z oświadczeniem we wniosku długość nowo wybudowanej sieci (nie uwzględnia się „starych” odcinków jeżeli są wykorzystywane),

  1. Oświadczenie o odbiorze technicznym przyłącza wydane przez zarządcę sieci kanalizacyjnej

Krok 2


Zawarcie umowy z Wójtem na udzielenie dofinansowania.

Krok 3

Rozliczenie inwestycji poprzez przedłożenie w terminie 14 dni umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na odprowadzanie ścieków.

 

Wysokość dofinansowania stanowi sumę poniższych kwot:

  1. ryczałtowej stawki 500 zł na pokrycie części wydatków związanych z formalną obsługą inwestycji (w tym mapy, dokumentacja projektowa, opłaty dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za odbiór i kontrolę inwestycji),

  2. stawki 20 zł za metr bieżący nowego przewodu kanalizacyjnego, na pokrycie kosztów materiału,

  3. W przypadku przyłącza wymagającego budowy studzienki(-ek) posesyjnej(-ych) dofinansowanie może zostać podwyższone o kwotę 450 zł za każdą studzienkę.

 

W przypadku przyłącza wymagającego zastosowania:

- pompy,

- sporządzenia dokumentacji projektowej,

- prac polegających na wcince do sieci istniejącej

o dofinansowanie można się ubiegać według rozszerzonego trybu - przewidzianego w uchwale nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

Dofinansowania udziela się ramach środków przewidzianych na ten cel, w budżecie Gminy Wejherowo. O przyznaniu dotacji decyduje Wójt Gminy Wejherowo. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu. Brak kompletu dokumentów uniemożliwi zawarcie umowy na przyznanie dotacji.

 

Dodatkowe informacje w UG Wejherowo 58 677-97-06 lub na stronie www.bip.ugwejherowo.pl

 

 

Jan Kolwalski
Bolszewo

WNIOSEK

o dotację na przyłączenie się nieruchomości nr 288/345 w Bolszewie

 

 

 

 

0x01 graphic
UMOWA na odbiór ścieków z

 

 

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Drozdowski

Data wytworzenia:
11 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
11 sty 2019, godz. 07:33

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
11 sty 2019, godz. 07:37