Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Gościcino i Góra-Paradyż


Wejherowo, dnia 4 września 2021 r.

RGP.6720.1.2.2020.AG

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo

dla fragmentów wsi Gościcino i Góra-Paradyż

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/389/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Gościcino i Góra-Paradyż, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dniach od 13.09.2021 r. do 13.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo,
ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Gościcinie, przy ul. Wejherowskiej 22.

Zgodnie z art. 11 pkt 9 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2021 r.:

- w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

- w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w zmiany studium do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego studium, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu zmiany studium na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do w/w projektu zmiany studium będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo.

2

\"0x01


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie o wyłożeniu - zmiana studium na BIP.doc (DOC, 89.00Kb) 2021-09-06 15:57:12 60
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominika Kudlińska

Data wytworzenia:
06 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
06 wrz 2021, godz. 15:57

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
06 wrz 2021, godz. 15:57