Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wpisanie do Rejestru wyborców na wniosek

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. Część B rejestru obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy wpisywani są do rejestru wyborców w części B na podstawie ich wniosków. W części A, wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani z urzędu.

Obywatele polscy, stale zamieszkujący na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali stale przebywający na obszarze gminy oraz zamieszkujący na obszarze gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków.

Do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców należy dołączyć:

  1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
  2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkiwania na terenie gminy Wejherowo konieczne jest złożenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, faktur/rachunków otrzymanych z tytułu zużycia mediów w zajmowanym lokalu, umowy o pracę, deklaracji podatkowej (PIT – tylko pierwsza strona z adresem zamieszkania wnioskodawcy). Okazane dokumenty mają potwierdzić przedstawione w oświadczeniu okoliczności stałego zamieszkania wnioskodawcy w gminie Wejherowo. Załączenie tylko jednego z wymienionych przykładowo dokumentów może być niewystarczające do pozytywnego rozpoznania wniosku.  W przypadku wątpliwości organu co do stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod wskazanym we wniosku adresem, upoważniony pracownik Urzędu Gminy może przeprowadzić kontrolę w miejscu zamieszkania.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty albo ePUAP-u. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Wejherowo w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  

 

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Głogowska

Data wytworzenia:
01 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Emilia Głogowska

Data publikacji:
16 lip 2021, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Głogowska

Data aktualizacji:
16 lip 2021, godz. 10:13