Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Wejherowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.ugwejherowo.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Dokumenty otrzymane jedynie w wersji pdf. , szczególnie dotyczy to dokumentów otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych, np. obwieszczeń. Dane te powinny być dostępne na właściwych stronach tych podmiotów. Zdjęcia nie posiadają opisu, natomiast zdjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej mają jedynie charakter promocyjny lub estetyczny. Tym niemniej, Serwis Biuletynu Informacji Publicznej jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: Zmiana wielkości czcionki, Zmiana kontrastu. Ponadto serwis zawiera moduł wyszukiwania Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: SHIFT + ALT + H - Strona główna SHIFT + ALT + M - Zawartość strony SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka SHIFT + ALT + 0-9 - Menu Relacje z obrad sesji Rady Gminy Wejherowo dostępne są w formie wideo z głosem, co umozliwia ich wysłuchanie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Napisy do relacji wideo z sesji rady Gminy – dostępne są protokoły . Dokumenty PDF.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
nie dotyczy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-27
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Jarosław Domarus
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
informatyk@ug.wejherowo.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
58 677-97-10

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Wójt Gminy Wejherowo , ul.Transportowa 1, 84-200 Wejherowo telefon 58 6779701

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2015-08-17
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2015-08-17
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

W siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez: - dostosowanie klatek schodowych do wymagań ewakuacji, -zamontowanie windy w ceku zapewnienia dostępu do całego urzędu osobom niepełnosprawnym, starszym, osobom z wózkami, itp., - dostosowanie otworów drzwiowych dla osób niepełnosprawnych, - dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, - zabezpieczenie wygodnego dostępu i możliwości ewakuacji poprzez wykonanie pochylni na I piętrze.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Realizacja ustawy o języku migowym ________________________________________ Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do: 1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. 2) kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: • korzystanie z poczty elektronicznej – sekretariat@ugwejherowo.pl, • przesyłanie faksu pod numer (58) 677 97 00 3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego. • tłumacza PJM (polski język migowy), • tłumacza SJM (system językowo - migowy), • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku (do pobrania na stronie). Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego. Należy podkreślić, iż osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego. Załącznik: - Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika Wejherowo, dnia …......................... …........................................................ (imię i nazwisko) …........................................................ (adres) …........................................................ WÓJT GMINY WEJHEROWO ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo ZGŁOSZENIE ZAMIARU SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA 1. Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824) zgłaszam zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika :*  polskiego języka migowego (PJM)  systemu językowo-migowego (SJM)  sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). 2. Planowany termin wykonania świadczenia: • data ….......................................................................................................................... • godzina ….................................................................................................................... 3. Określenie celu wizyty: • komórka organizacyjna: ….......................................................................................... • rodzaj sprawy.….......................................................................................................... 4. Sposób komunikowania się z osoba uprawnioną* 1) adres poczty elektronicznej .............................................................................. 2) kontakt sms/mms – numer telefonu ................................................................. 3) numer faksu ...................................................................................................... 4) telefonicznie przez osobę trzecią na nr tel.:...................................................... ….............................................................. (podpis) Informacja dla osoby uprawnionej: Zgłoszenie należy złożyć na co najmniej trzy dni robocze przed terminem planowanej wizyty w urzędzie. Termin spotkania potwierdzony zostanie za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się. _________________ * zaznaczyć właściwe

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Plan działania: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/7032 Ogólnie: Urząd Gminy Wejherowo będzie czynił starania dla poprawy dostępności prezentowanych treści dla osób niepełnosprawnych. Osiągnięcie wyższych poziomów dostępności poprzez: publikację dokumentów również w wersjach edytowalnych doc. lub rtf. lub odt. , chyba, że wiązałoby to się z poniesieniem nadmiernych kosztów. Przewidywane wprowadzenie zmian do końca 2021 r.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Wójt Gminy Wejherowo
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”: