Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 11-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2-ów budynków mieszkalnych jednolokalowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 38/18, 38/24 obr. Nowy Dwór Wejherowski, w mjsc. Nowy Dwór Wejherowski, przy ul. Zbychowskiej., Gmina Wejherowo. 2020-01-03 15:14:45
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do regulacji tytułów prawnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej poprzez ustanowienie służebności przesyłu lub zawarcie umów na zajęcie nieruchomości 2019-12-30 14:24:59
dokument Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia PSG w gdańsku pozwolenia wodnoprawnego. 2019-12-30 11:52:56
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 19.11.2019 r. złożonego przez Panią Magdalenę Klass, działająca przez pełnomocnika Pana Łukasza Formela, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110, na terenie działek nr 44, 98 (ul. Lipowa) w miejscowości Ustarbowo w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.10.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. 2019-12-24 11:54:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji dot. "Rozbudowy drogi gminnej -" Jana Pawła II w Gościcinie". . 2019-12-24 11:47:13
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 29.11.2019 r. (uzupełniony w dniu 16.12.2019 r. oraz skorygowany w dniu 19.12.2019 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Górskiego, reprezentujący firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu ś/c na terenie działek: nr 256, 255, 257, 247, 266 w miejscowości: Gowino Termin na zapoznanie się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy wyznacza się na 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma 2019-12-23 08:14:28
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zabraniu dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. prac na linii kolejowej nr 202 Gdynia -Lębork wraz z załącznikiem 2019-12-18 07:25:00
dokument Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania skarg dot. kwatery B3 w Łężycach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 2019-12-11 14:57:20
dokument Obwieszczenia, że w sprawie wniosku z dnia 19.06.2019 r., skorygowanego dnia 24.06.2019 r., uzupełnionego dnia 01.07.2019 r. oraz 05.11.2019 r., złożonego przez Energa - Operator S. A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, działającą przez pełnomocnika ? Pana Przemysława Warlikowskiego, dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN 15kV, na terenie działek nr 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2 (rejon ulic Drzewiarza, Jana Pawła II i Pięknej) w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.5.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Ponadto informuje się, że w zakresie działek nr 831, 832, 851/1 oraz części działek nr 824, 825 postępowanie zostało umorzone. 2019-12-11 14:55:10
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIII/149/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2019-12-04 15:15:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji dot. jazu ulgowego w Bolszewie. 2019-11-29 07:43:15
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wydaniu decyzji RGN.6220.16.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie budowy instalacji przerobu tworzyw sztucznych w Górze. 2019-11-26 15:18:57
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 19.11.2019 r. przez Panią Magdalenę Klass, działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Formela zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej dn 110 na terenie działek: nr 44, 98 (ul. Lipowa) w miejscowości: Ustarbowo 2019-11-26 15:17:20
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania dot. lokalizacji instalacji przerobu tworzyw sztucznych w Górze. 2019-11-18 16:09:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej SM-15kV na terenie działki 164 w Gościcinie na terenie zamkniętym. 2019-11-14 15:32:18
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dot. uprawy konopi włóknistych i maku. 2019-11-14 15:30:40
dokument Obwieszczenie o korekcie wniosku z dnia 05-11-2019 r. złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo. 2019-11-13 15:24:16
dokument Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II i ul. Drzewiarza) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie 2019-11-13 15:23:36
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Warlikowskiego reprezentującego ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 12-11-2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2019-11-13 15:22:32
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 29.05.2019 r., skorygowanego dnia 06.06.2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jana Maliszewskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 8 w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.4.2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w przedmiotowej sprawie. 2019-11-13 15:21:33
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 1479G (ulica Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna) w Wejherowie i Bolszewie. możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk". 2019-11-07 15:21:04
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 13.08.2019 r. (uzupełnionego dnia 29.08.2019 r. złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Panią Joannę Krupę, dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN 15kV, na terenie działek nr 92/63, 91 (ul. Kalinowa, ul. Jarzębinowa) w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.9.2019 z dnia 28 października 2019 r. 2019-10-28 14:11:11
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie obwodów łowieckich i wyłożeniu do konsultacji projektu uchwały o podziale województwa na obwody łowieckie. 2019-10-28 14:02:19
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-10-25 12:53:03
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 08.07.2019 r. (uzupełnionego dnia 26.07.2019 r. oraz skorygowanego dnia 31.07.2019 r. i dnia 01.08.2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn, dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej, na terenie działek nr 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska); 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.7.2019 z dnia 11 października 2019 r. 2019-10-11 15:08:20
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-10 08:30:37
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy decyzji dot. postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. 2019-10-02 13:25:07
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dot. rozbudowy drogi powiatowej 1404G na odcinku Rumia-Łężyce-Gdynia. 2019-09-30 14:06:00
dokument Obwieszczenie, że - dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej - na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-09-19 15:18:27
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku z dnia 08-07-2019 r. (uzupełnionego dnia 26-07-2019r. oraz skorygowanego dnia 31-07-2019 r. i dnia 01-08-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn, - dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej - na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) 2019-09-19 15:17:42
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 18-09-2019 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2019-09-19 15:16:32
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 09-07-2019 r. złożonego przez Energa - Operator S. A. Oddział w Gdańsku, działającą przez pełnomocnika ? Pana Michała Długońskiego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr 146/27, 146/26, 146/17, 150/14, 150/17, 153/16, 157/5, 161, 98 położonych w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.8.2019 z dnia 3 września 2019 r. 2019-09-04 09:49:17
dokument Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 92/63, 91 (ul. Kalinowa, ul. Jarzębinowa) - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-09-04 09:47:47
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 13-08-2019 r. (uzupełniony dn. 29-08-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Panią Joannę Krupę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 92/63, 91 (ul. Kalinowa, ul. Jarzębinowa) - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2019-09-04 09:46:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowaniu w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa linii kablowej w Gościcinie na terenie zamknietym. u. 2019-08-28 15:09:05
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2019-08-27 15:21:33
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2019-08-27 15:21:06
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrekora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk". 2019-08-27 12:28:59
dokument Obwieszczenie, dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II i ul. Drzewiarza) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-08-26 15:22:50
dokument Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. ) tut. organ informuje, że dnia 21-08-2019 r. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego, wystąpiła do Wójta Gminy Wejherowo z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. 2019-08-26 15:22:14
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 03-07-2019 r., złożony przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36, 27/6, 27/4 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2019 z dn. 21-08-2019 r. 2019-08-21 15:30:12
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako ?Gościcino Cicha? w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej. 2019-08-14 09:16:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo. 2019-08-14 09:15:56
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 19-06-2019 r. (uzupełnionego dn. 01-07-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Warlikowskiego reprezentującego ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.5.2019.AK z dnia 06-08-2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2019-08-06 15:27:30
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. zmiany decyzji w sprawie rozbudowy drogi powiatowej 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia. 2019-08-05 15:06:01
dokument Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej - na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-08-05 14:26:54
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 08-07-2019 r. (uzupełniony dnia 26-07-2019 r. oraz skorygowany dnia 31-07-2019 r. i dnia 01-08-2019 r.) złożony przez Pana Michała Wardyn, pełnomocnika ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej - na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) 2019-08-05 14:25:53
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zwłoce w postępowaniu odwoławczym w sprawie decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. 2019-08-05 14:05:08
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dot. rozbudowy drogi powiatowej 1452G na odcinku Kochanowo - droga krajowa nr 6. 2019-08-05 14:03:14
dokument Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie sprostowania postanowienia dot. badań archeologicznych w związku z realizacja inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Góra i Orle. 2019-08-02 15:30:16
dokument OBWIESZCZENIE NPS-III.7570.66.2015.ŻS 2019-07-30 12:29:26
dokument OBWIESZCZENIE WOO-KO.5315.1.2019 2019-07-30 12:27:26
dokument OBWIESZCZENIE że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 29-05-2019 r. (poprawionego dn. 06-06-2019 nr.), złożonego przez Pana Jana Maliszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?EL-MA? Wykonawstwo i Projektowanie Jan Maliszewski, pełnomocnika Gminy Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego - na terenie działki nr: 8 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.4.2019 z dn. 23-07-2019 r. 2019-07-24 12:44:49
dokument OBWIESZCZENIE że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 29-05-2019 r., złożonego przez Pana Jana Maliszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?EL-MA? Wykonawstwo i Projektowanie Jan Maliszewski, pełnomocnika Gminy Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego - na terenie działki nr: 190 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.3.2019 z dn. 23-07-2019 r. 2019-07-24 12:43:48
dokument OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku z dnia 02-07-2019 r. złożonego przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje działki nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36, 27/6, 27/4 w miejscowości Ustarbowo w Gminie Wejherowo. 2019-07-23 14:41:50
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24. 2019-07-23 11:39:02
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną. 2019-07-23 11:38:42
dokument Obwieszczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-07-19 10:47:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-07-19 10:46:54
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem 2019-07-18 15:15:10
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska o raporcie oddziaływania na środowisko prac na linii kolejowej 202 2019-07-17 12:51:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna) w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-07-16 12:09:47
dokument Obwieszczenie, , dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-07-12 15:17:35
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 03-07-2019 r. złożony przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo 2019-07-12 15:16:33
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o przekazaniu skargi w postępowaniu w sprawie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikującego gaz ziemny. 2019-07-11 15:36:54
dokument Obwieszczenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. badań archeologicznych w związku z realizacja inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie Góra i Orle. 2019-07-09 15:26:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o zmienie terminu wydania rozstrzygnięcia dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na ul. Jana Pawła II i ul. Drzewiarza w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-07-05 11:20:14
dokument Zawiadomienie o wszczciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na:budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na ul. Jana Pawła II i ul. Drzewiarza w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-07-05 11:16:16
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo. 2019-07-01 07:38:44
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działki nr 59/4. 2019-07-01 07:38:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką. 2019-07-01 07:36:39
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką. 2019-07-01 07:36:17
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino Kolonia w gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-07-01 07:35:49
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-07-01 07:32:22
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. 2019-06-21 14:57:34
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wszczętym postępowaniu w sprawie pozwoleń wodnoprawnych: Rozbudowa Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem 2019-06-18 15:24:38
dokument Uwaga rolnicy - GUS prowadzi badania ankietowe. 2019-06-11 15:14:12
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2019-06-11 15:12:39
dokument Dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego - na terenie działki nr: 190 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie 2019-06-06 14:46:09
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 29-05-2019 r. złożony przez Pana Jana Maliszewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?EL-MA? Wykonawstwo i Projektowanie Jan Maliszewski, pełnomocnika Gminy Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego - na terenie działki nr: 190 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2019-06-06 14:44:48
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ?ROZBUDOWĘ DROGI - UL. JANA PAWŁA II W GOŚCICINIE WRAZ Z MOSTEM ? 2019-05-29 15:18:36
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dot. budowy kwatery B3 na terenie zakładu Eko Dolina. 2019-05-29 15:17:47
dokument Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że: Przystępuje do sporządzenia projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ?uchwał antysmogowych?) Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią głównych założeń do projektów uchwał antysmogowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2019-05-28 07:17:08
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikującego gaz ziemny. 2019-05-27 15:29:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu. 2019-05-24 07:23:09
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie inwestycji budowa gazociągu. 2019-05-22 07:38:14
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 22-03-2019 r. (uzupełnionego w dniu 02-04-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Dagil, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.2.2019 z dn. 21-05-2019 r. 2019-05-21 11:07:46
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynialszewie i ul.Wejhera w Orlu. 2019-05-15 07:25:05
dokument Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania i zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie zmiany decyzji dot. prowadzenia badań archeologicznych w obrębie Góra i Orle. 2019-05-10 07:39:13
dokument Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w/s budowy i przebudowy urządzeń wodnych (jaz ulgowy/przepławka) 2019-05-06 15:30:41
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ul.Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie. 2019-04-24 15:28:14
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie wykonania muld na działkach w Reszkach, Zbychowie i Łężycach. 2019-04-23 15:37:26
dokument Zawiadomienie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-04-17 07:17:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydaniu decyzji dot. inwestycji w ramach budowy gazociągu Szczecin-Gdańsk. 2019-04-16 14:13:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk. 2019-04-15 15:28:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w postępowaniu w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk. 2019-04-09 15:14:37
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania postanowienia dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii kolejowej 202 Gdynia Chylonia - Słupsk. 2019-04-09 15:13:22
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 22-03-2019 r. (uzupełniony w dniu 02-04-2019 r.) złożony przez Pana Przemysława Dagil, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-04-05 15:42:45
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 18-02-2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Puzdrowskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych ? ul. Jęczmiennej i Pszenicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - na terenie działki nr: 94/16, 95/4, 95/5, 133, 146/11, 146/12, 146/16, 146/17, 146/26, 150/9, 150/11, 150/14, 150/17, 96 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2019 z dn. 03-04-2019 r. 2019-04-03 15:18:49
dokument Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojna reprezentującego Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ? 13 muld brukowanych zakończonych zbiornikami infiltracyjnymi na dz. nr 81, 99, obr. Reszki; dz. nr 249, obr. Zbychowo, dz. nr 182, 184, 187, 188, 193, 206; obr. Łężyce. 2019-03-26 07:26:35
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2019-03-26 07:23:03
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo, na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-03-25 15:32:45
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej (...) w Wejherowie i Bolszewie. 2019-03-19 15:52:16
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-03-07 08:23:28
dokument OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu decyzji na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojny z firmy Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2019-03-06 15:32:13
dokument Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dot. inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. 2019-02-20 15:31:05
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-20 15:28:57
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia z dnia 27-12-2018 r. (uzupełnionego dn. 11-01-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.26.2018 z dn. 15-02-2019 r. 2019-02-15 07:25:11
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu postępowania na wniosek GAZ-SYSTEM S.A. 2019-01-25 07:37:18
dokument OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojny z firmy Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2019-01-22 13:36:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wniesieniu odwołania w postępowaniu w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk.. 2019-01-17 15:37:54
dokument Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-01-17 15:34:48
dokument Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2019-01-17 15:34:02
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r. złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) położonych w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo: 1. Wydano postanowienie nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 8 stycznia 2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2. Zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.24.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r. 2019-01-11 07:30:31