Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

RODO Obowiązek informacyjny sporządzenie MPZP złożenie wniosku do MPZP


Klauzula informacyjna - procedura planistyczna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1,
  84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. przyjmowania wniosków oraz uwag dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp), projektu tego planu, projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, realizacji wniosków o wgląd do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów, wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w mpzp lub jego braku, wydawania zaświadczeń o istnieniu lub nieistnieniu uchwały, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 4. Dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania.

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

 7. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie wpływa na przebieg postępowań planistycznych.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 11. Podanie danych jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - procedura planistyczna.pdf (PDF, 130.57Kb) 2020-08-27 07:35:57 96 razy
2 RODO Obowiązek inforacyjny sporządzenie MPZP złożenie wniosku do MPZP.docx (, 15.23Kb) 2019-06-07 15:08:34 141 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 07-06-2019 15:08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dominika Kudlińska 07-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 27-08-2020 07:35:57