Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawartych w petycjach, wnioskach lub skargach


Klauzula informacyjna

dotycząca danych osobowych zawartych w petycjach, wnioskach lub skargach

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. w zakresie petycji, skarg, wniosków, kierowanych do Wójta Gminy -

Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 1. w zakresie petycji, skarg, wniosków kierowanych do Rady Gminy -

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. kontaktowy: 698 - 750 - 826;

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych jakim jest:

 1. rozpatrzenie petycji kierowanej do Wójta Gminy Wejherowo lub Rady Gminy Wejherowo na podstawie ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach,

 2. rozpatrzenie skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy Wejherowo lub Rady Gminy Wejherowo na podstawie art. 227 i 241 kodeksu postępowania administracyjnego

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj.:

 1. przez okres 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Gdańsku, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

 2. w przypadku skarg, wniosków i petycji przekazanych do załatwienia według właściwości innemu organowi dane będą przechowywane przez okres 5 lat, po upływie którego dokumentacja oraz okres jej przechowywania podlegać będzie ekspertyzie ze względu na jej treść i znaczenie. Po dokonaniu ekspertyzy kwalifikacja archiwalna dokumentacji może ulec zmianie.

 1. Dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla celów rozpatrzenia petycji, skargi lub wniosku, organom administracji publicznej oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa bądź wyrażonej zgody.

 2. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 4. Podanie danych jest obligatoryjne i niezbędne do rozpatrzenia złożonej petycji, wniosku lub skargi.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - petycja, wnioski, skargi.pdf (PDF, 134.78Kb) 2020-08-27 07:42:24 120 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 27-08-2020 07:42:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Reszke 27-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 27-08-2020 07:42:24