Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawartych w oświadczeniach majątkowych


Klauzula informacyjna

dotycząca danych osobowych zawartych w oświadczeniach majątkowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez zastępców wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta -

Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 1. w zakresie oświadczeń składanych przez radnych gminy Wejherowo -

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. kontaktowy: 698 750 826

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych jakim jest przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych, na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 6 lat.

 4. Część A oświadczenia majątkowego stanowi informację publiczną, natomiast dane z części B są danymi niejawnymi i nie będą ujawniane innym odbiorcom, poza podmiotami określonymi przepisami prawa, mającymi uprawnienia do ich przetwarzania w ramach prowadzonych postępowań, podmiotami współpracującymi z Administratorem, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską oraz podmiotami, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 5. W zakresie i w granicach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

 6. W sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych wynikających z przepisów ustawy jest obligatoryjne.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - oświadczenia majątkowe.doc (DOC, 32.50Kb) 2020-09-02 07:37:45 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 02-09-2020 07:37:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Reszke 02-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 02-09-2020 07:37:45