Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa zakładu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych (...) na działkach nr 704/40, 704/41, 704/42 i 704/66 w Gościcinie. 2021-05-14 13:43:03
dokument Informacja Wód Polskich o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Małe Elektrownia Wodna "Bolszewo". 2021-05-13 15:31:10
dokument Informacja Wód Polskich o wszczęciu postepowania w sprawie przebudowy rowu w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-05-07 14:59:57
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę obejmującego kwaterę B3 w Łężycach. 2021-05-05 09:06:31
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 08.03.2021 r. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Łukasza Grynczel, reprezentujący firmę pod nazwą INSAN Inżynieria Sanitarna Łukasz Grynczel, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 55, 30/5 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.3.2021 z dnia 29.04.2021 r. 2021-04-29 15:33:04
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji dot. Rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G (Ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie). 2021-04-29 12:47:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji dla przedsięwzięcie: budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 budynków mieszkalnych jednolokalowych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-04-28 13:32:47
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie złożonego odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za działkę Nr 561/1 w Bolszewie. 2021-04-28 11:30:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zakończeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji znak RGN.6220.14.2019 z dnia 26 kwietnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 11-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2-óch budynków mieszkalnych jednolokalowych, na działkach oznaczonych numerami: 38/18, 38/24, obręb Nowy Dwór Wejherowski, w mjsc. Nowy Dwór Wejherowski, przy ul. Zbychowskiej. 2021-04-27 10:26:55
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji ustalającej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w Bolszewie. 2021-04-01 13:59:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do opracowywania obszarów Natura 2000, m.in w Gminie Wejherowo. 2021-04-01 13:56:49
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 23.03.2021 r. przez Gminę Wejherowo działająca przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej sieci oświetlenia drogowego nn-0,4 kV na terenie działek: nr 1146/1, 1143 w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2021-03-31 15:29:41
dokument KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY WEJHEROWO W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz interesantów związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID ? 19, na okres od dnia 24 marca 2021 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Wejherowo poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów i pracę w trybie wewnętrznym oraz zdalnym. 2021-03-25 11:20:34
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku złożonego w dniu 11.02.2021 r. (uzupełnionego w dniu 02.03.2021 r.) przez Pana Piotra Klewer zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGPN.6733.2.2021.AG z dnia 22.03.2021 r. o podjęciu postępowania w poniższej sprawie oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek: nr 40, 47/1 w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2021-03-24 12:59:24
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 08.03.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Łukasza Grynczel, reprezentujący firmę pod nazwą INSAN Inżynieria Sanitarna Łukasz Grynczel, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek: nr 55, 30/5 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo 2021-03-16 15:18:00
dokument Aktualne Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie dotyczącego obostrzeń związanych z ptasią grypą (m.in. obowiązek utrzymywania drobiu w odosobnieniu). 2021-03-16 15:16:08
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o niemożności dotrzymania terminu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w Bolszewie. 2021-03-15 15:24:38
dokument Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2021r. 2021-03-15 08:54:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną 2021-03-15 08:43:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 3 marca 2021 r. decyzji nr RGN.6831.9.2020.HB zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/1, położonej w Gniewowie. 2021-03-12 15:08:53
dokument Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 11.02.2021 r. (uzupełnionego dn. 02.03.2021 r.) złożonego przez Pana Piotra Klewer, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 40, 47/1 położonych w miejscowości Góra w Gminie Wejherowo, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGPN.6733.2.2021.AG z dnia 10.03.2021 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2021-03-11 09:06:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wszystkich dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 20 budynków mieszkalnych i 11 budynków garażowych wraz z infrastrukturą w Bolszewie. 2021-03-11 09:03:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu wszystkich dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-03-09 15:38:47
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (ulice: Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie) 2021-03-03 15:21:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie uzyskania od RDOŚ postanowienie dot. potrzeby oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów (...) wraz z produkcja prefabrykatów (...) w Łężycach na działkach 16/1 i 16/2. 2021-03-03 15:18:09
dokument Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi tylko po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne "AGORA" Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru -tel. 58 672-17-23 - szczegóły i terminy w ogłoszeniu +UWAGA ZMIANA TERMINU w GOŚCICINIE 2021-02-23 14:16:06
dokument ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów kartuskiego, wejherowskiego, Miasta Gdynia oraz Miasta Gdańsk wraz z komunikatem Powiatowego Lekarza Weterynarii o kontrolach hodowców drobiu w Bieszkowicach i Łężycach. 2021-02-04 08:41:03
dokument Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 26.10.2020 r. (uzupełniony w dniu 1.12.2020 r.) złożonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDEX, reprezentowane przez Pana Józefa Felińskiego, działającego w imieniu Gminy Wejherowo, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 85/2, 342/6, 342/8 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.11.2020 z dnia 01.02.2021 r. 2021-02-03 10:29:36
dokument UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu zjadliwej grypy ptaków na terenie Powiatu Wejherowskiego wraz z zaleceniami dla posiadaczy drobiu oraz drukiem zgłoszenia dla posiadaczy drobiu. 2021-02-02 13:16:56
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa w sprawie umorzenia postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla p[przedsięwzięcia - Budowa centrum recyklingu i obrotu odpadami przy ul. Przemysłowej w Wejherowie. 2021-02-02 09:17:33
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania o udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Łężycach - dz. 75/6, 74/9 i 75/1 2021-02-01 11:40:07
dokument WAŻNE! Zasady jakich należy przestrzegać w związku z ptasią grypą. 2021-01-29 11:38:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w/s wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów w procesie odzysku R3, R10, R11, R12 i R13 wraz z produkcją prefabrykatów betonowych i budową hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową w Łężycach, Gmina Wejherowo?, na działkach oznaczonych ewid. nr 16/1 i 16/2, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2021-01-27 09:20:42
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 14.01.2021 r. (skorygowany w dniu 19.01.2021 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Paluszek, reprezentujący firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE-HD dn63 [mm] dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działki: nr 342/7 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo 2021-01-22 14:44:52
dokument Obwieszczenie o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w/s budowy 11 budynków mieszkalnych dwulokalowych i 2 budynków jednolokalowych w Nowym Dworze Wejherowskim 2021-01-20 09:27:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. inwestycji: budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz 2 budynków jednolokalowych w Nowym Dworze Wejherowskim. 2021-01-18 15:12:02
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w/s wszczęcia postępowania w sprawie projektu budowlanego dot. kwatery składowej B3 w Łężycach. 2021-01-07 15:35:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wniosku z dnia 26.10.2020 r. (uzupełnionego dnia 1.12.2020 r.) złożonego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDEX, reprezentowane przez Pana Józefa Felińskiego, działającego w imieniu Gminy Wejherowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 85/2, 342/6, 342/8 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo. 2021-01-07 07:39:49
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji - budowa stacji paliw w Gowinie. 2021-01-05 15:32:02