Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę


Zarządzenie Nr 48/2021
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

2. Wykaz, o którym mowa w ust., wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej tut. Urzędu.

3. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w gazecie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący funkcję Wójta

Mikołaj Ochman


Załącznik do zarządzenia Nr 48/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Lp

Obręb

Nr ewid. działki

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Czynsz dzierżawny

Przeznaczenie w miejscpwym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

Kąpino

361/4

0,0853

GD1W/00032072/5

0,10 zł netto/1m2 miesięcznie

6ZP Teren zieleni urządzonej

Wymieniona w wykazie nieruchomość:

1) Przeznaczona jest na wydzierżawienie na cel urządzenia przydomowego terenu zieleni, dla nieruchomości sąsiadującej.

2) Okres dzierżawy określony zostanie w umowie, nie dłużej niż do 30 września 2023 roku.

3) Termin wnoszenia czynszu określony zostanie w umowie, nie rzadziej niż raz do roku.

4) Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić należne podatki i wszelkie ciężary związane z przedmiotem dzierżawy, a także do utrzymania istniejącego rowu.

5) Zastrzega się prawo wypowiedzenia dzierżawy z 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany sposbu użytkowania nieruchomości, przeznaczenia jej do zbycia, bądź realizacji na niej inwestycji celu publicznego, a także wykorzystania działki niezgodnie z przeznaczeniem.

Id: B02010FF-0E5D-4C01-BBC9-A81D2EFFE4DF. Podpisany

Strona 1

Id: B02010FF-0E5D-4C01-BBC9-A81D2EFFE4DF. Podpisany

Strona 1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 48.pdf (PDF, 326.24Kb) 2021-04-23 10:34:15 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 23-04-2021 10:34:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Kleba 21-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 23-04-2021 10:34:15