Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

UCHWAŁA NR XLI/506/2022 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo


Uchwała Nr XLI/506/2022
Rady Gminy Wejherowo

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 876 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo, zwanych dalej „drogami gminnymi”, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, placów utwardzonych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych - 6,00 zł;

2) jezdni do 50% szerokości, zatok postojowych i autobusowych - 6,00 zł;

3) jezdni o szerokości powyżej 50% do całkowitego jej zajęcia - 8,00 zł;

4) dróg o nawierzchni gruntowej - 4,00 zł;

5) pozostałych elementów pasa drogowego innych niż wymienione w pkt 1-4 - 4,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 nie dotyczą zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę - 0,20 zł.

4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następującą roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 40,00 zł.

6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 20,00 zł.

7. Za umieszczanie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 200,00 zł.

8. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, dotyczące umieszczenia na drogowym obiekcie inżynierskim obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - 20,00 zł.

9. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 5-8 obejmują pełen rok umieszczenia w pasie drogowym.

10. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

11. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1) obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł;

2) reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczającej 1m2, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej - 0,50 zł,

b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map tablic lub plansz oraz tablic i plansz propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego - 0,10 zł,

c) reklamy innej, niż wymieniona w lit. a-b - 1,00 zł.

12. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4 ustala się następującą stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) na cele rozbiórki, przebudowy lub remontu budynku - 1,00 zł;

2) na cele ogródków gastronomicznych, handlowych, usługowych - 1,00 zł;

3) na cele straganów nie będących obiektami budowlanymi i na cele innych urządzeń eksponujących towar - 1,00 zł;

4) za miejsca postojowego w postaci koperty - 1,00 zł.

13. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub o powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszy niż 1 m2 stosuje się stawki, jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) uchwała Rady Gminy Wejherowo Nr IX/96/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., nr 107 poz. 2188, z 2012 r. poz. 1291, z 2013 r. poz. 3919);

2) uchwała Rady Gminy Wejherowo Nr XVI/203/2012 z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo nr IX/96/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 1291);

3) uchwała Rady Gminy Wejherowo Nr XXXIV/407/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/96/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz.3916);

4) uchwała Rady Gminy Wejherowo Nr XIV/172/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 87).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady


Hubert Toma

Id: DE7C8058-CB4B-43C8-B8E8-C22EB8B7BF0A. Podpisany

Strona 1

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała Nr XLI 506 22 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo.doc (DOC, 41.00Kb) 2022-05-17 14:31:18 11 razy
2 Uchwała Nr XLI 506 22 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 195.58Kb) 2022-05-17 14:31:18 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 17-05-2022 14:31:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Milewski 11-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 17-05-2022 14:31:18