Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2022 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.


Zarządzenie Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 14 ust. 14 i art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXVI/434/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.560.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.560.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 483.885 zł ,w tym 15.000 zł z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4.

6. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikami nr 5.

7. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 155.354.957,68 zł, a wydatków 164.555.977,41 zł w tym na zadania zlecone gminie 34.213.815,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt


Przemysław Kiedrowski


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 700 899,00

0,00

100 920,00

1 801 819,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

934 420,00

0,00

100 920,00

1 035 340,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

220 420,00

0,00

100 920,00

321 340,00

855

Rodzina

29 851 579,00

0,00

3 460 000,00

33 311 579,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85501

Świadczenie wychowawcze

15 512 100,00

0,00

3 460 000,00

18 972 100,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

15 500 000,00

0,00

3 460 000,00

18 960 000,00

bieżące

razem:

137 258 511,73

0,00

3 560 920,00

140 819 431,73

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

886 726,93

0,00

0,00

886 726,93

majątkowe

majątkowe

razem:

14 535 525,95

0,00

0,00

14 535 525,95

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 269 525,95

0,00

0,00

6 269 525,95

Ogółem:

151 794 037,68

0,00

3 560 920,00

155 354 957,68

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 156 252,88

0,00

0,00

7 156 252,88


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 368 053,80

0,00

4 368 053,80

01043

Infrastruktura wodociągowa wsi

2 956 894,00

0,00

2 956 894,00

4260

Zakup energii

340 900,00

2 000,00

342 900,00

4270

Zakup usług remontowych

130 000,00

-2 000,00

128 000,00

750

Administracja publiczna

12 512 758,00

15 000,00

12 527 758,00

75011

Urzędy wojewódzkie

241 568,00

0,00

241 568,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

169 750,00

-1 584,00

168 166,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 584,00

1 584,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11 555 690,00

15 000,00

11 570 690,00

4300

Zakup usług pozostałych

979 501,00

15 000,00

994 501,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

698 662,00

0,00

698 662,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

615 662,00

12 000,00

627 662,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

240 462,00

-3 462,00

237 000,00

4260

Zakup energii

100 000,00

14 300,00

114 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

112 500,00

3 462,00

115 962,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 700,00

-2 300,00

400,00

75414

Obrona cywilna

6 000,00

-5 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

-4 500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

-500,00

500,00

75421

Zarządzanie kryzysowe

45 000,00

-4 500,00

40 500,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 000,00

-4 500,00

500,00

75495

Pozostała działalność

32 000,00

-2 500,00

29 500,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

12 000,00

-2 500,00

9 500,00

758

Różne rozliczenia

752 200,00

-15 000,00

737 200,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

752 200,00

-15 000,00

737 200,00

4810

Rezerwy

752 200,00

-15 000,00

737 200,00

801

Oświata i wychowanie

60 526 962,36

0,00

60 526 962,36

80101

Szkoły podstawowe

41 397 071,48

-231 156,00

41 165 915,48

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 203 589,00

10 000,00

1 213 589,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 560 740,00

-834,00

4 559 906,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

362 652,00

-21 842,00

340 810,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 391 141,00

-127 673,00

4 263 468,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

566 974,00

-38 000,00

528 974,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

778 300,00

29 870,00

808 170,00

4260

Zakup energii

1 505 800,00

45 000,00

1 550 800,00

4270

Zakup usług remontowych

874 150,00

-15 000,00

859 150,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 079 101,00

16 919,00

1 096 020,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

141 635,00

-15 000,00

126 635,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

18 313 356,00

-84 100,00

18 229 256,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

1 427 184,00

-30 496,00

1 396 688,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 747 031,00

233 763,00

2 980 794,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

133 704,00

11 000,00

144 704,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

404 343,00

42 600,00

446 943,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25 655,00

-3 525,00

22 130,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

369 634,00

41 000,00

410 634,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 000,00

28 030,00

55 030,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

20 100,00

24 000,00

44 100,00

4260

Zakup energii

0,00

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

5 000,00

8 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

114 655,00

1 400,00

116 055,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

28 367,00

-4 000,00

24 367,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

1 389 721,00

88 000,00

1 477 721,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

126 034,00

-4 742,00

121 292,00

80107

Świetlice szkolne

1 357 975,00

-77 955,00

1 280 020,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

50 792,00

3 440,00

54 232,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

942 552,00

-80 000,00

862 552,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

73 182,00

-1 395,00

71 787,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

2 399 273,00

60 000,00

2 459 273,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 643 697,00

60 000,00

1 703 697,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

578 946,00

14 620,00

593 566,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

412 222,00

15 000,00

427 222,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 608,00

-1 170,00

29 438,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 778,00

330,00

14 108,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

5 320,00

460,00

5 780,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

339 459,00

-63,00

339 396,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

10 343,00

-63,00

10 280,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2 655 828,00

791,00

2 656 619,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

100 609,00

830,00

101 439,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

115 062,00

-39,00

115 023,00

80195

Pozostała działalność

189 482,88

0,00

189 482,88

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 921,00

-690,00

4 231,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

674,00

-93,00

581,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

0,00

4 596,00

4 596,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

413,00

-67,00

346,00

4790

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

27 442,00

-3 746,00

23 696,00

852

Pomoc społeczna

7 070 984,00

100 920,00

7 171 904,00

85295

Pozostała działalność

1 951 539,00

100 920,00

2 052 459,00

3110

Świadczenia społeczne

945 855,00

99 000,00

1 044 855,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 091,00

1 000,00

14 091,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 303,00

920,00

23 223,00

855

Rodzina

30 677 958,00

3 460 000,00

34 137 958,00

85501

Świadczenie wychowawcze

15 512 000,00

3 460 000,00

18 972 000,00

3110

Świadczenia społeczne

15 448 850,00

3 448 582,00

18 897 432,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 890,00

9 522,00

50 412,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 860,00

1 663,00

8 523,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

359,00

233,00

592,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 013 779,00

0,00

7 013 779,00

92195

Pozostała działalność

583 890,00

0,00

583 890,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

221 321,00

64,00

221 385,00

4300

Zakup usług pozostałych

322 569,00

-64,00

322 505,00

Razem:

160 995 057,41

3 560 920,00

164 555 977,41


Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.

Plan Funduszu sołeckiego (ustawowy i dodatkowy) na 2022 rok

Sołectwo

kwota funduszu ustawowy

kwota funduszu uchwała

środki dodatkowe

razem

Przedsięwziecie

kwota

klasyfikacja

Bieszkowice

39 605,00

7 000,00

44 115,00

90 720,00

Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB

39 605,00

600-60016-6050

Utwardzenie ul. Brzozowej płytami YOMB

16 115,00

600-60016-6050

budowa oswietlenia ulicznego

26 000,00

900-90015-6050

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców

8 000,00

921-92195-4210

estetyzacja sołectwa

1 000,00

900-90095-4210

Bolszewo

58 156,00

31 489,00

143 456,00

233 101,00

Utwardzenie płytami YOMB ul. Wierzbowa(próg zwalniający) i ul Kasztanowa

58 156,00

600-60016-6050

Utwardzenie płytami YOMB ul. Wierzbowa(próg zwalniający) i ul Kasztanowa

16 233,00

600-60016-6050

Utwardzenie płytami YOMB ul. Kreta, Kaszubska, Wrzosowa, Jana

131 156,00

600-60016-6050

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turkowa i Błekitna

20 256,00

900-90015-6050

Aktywizacja Emerytów i Seniorów - zakupy

3 000,00

921-92195-4210

Warsztay kulinarne-kaszubskie smaki -zakupy

1 000,00

921-92195-4210

organizacja festynu Sobótki,zakończenia lata, Dnia Ziemniaka

1 000,00

921-92195-4210

estetyzacja solectwa - zakupy kwiatów, worków, koszy

2 300,00

900-90095-4210

Gniewowo

38 383,00

7 000,00

43 063,00

88 446,00

poprawa pooboru wody w Gniewowie

10 000,00

010-01043-6050

modernizacja odcinka ul. Wejhera i utwardzenie płytami Yomb ul. Ogrodowej

26 000,00

600-60016-6050

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego- zakup luster drogowych

2 383,00

600-60016-4210

estetyzacja wsi- akup kwaitów, ziemi,ławek itp..

4 000,00

900-90095-4210

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci)

3 000,00

921-92195-4210

zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej(plac zabaw+strefa rekreacyjna)

43 063,00

921-92105-6050

Gościcino

58 156,00

23 983,00

113 446,00

195 585,00

budowa oświetlenia ulicznego

24 078,00

900-90015-6050

utwardzenie ulic solectwa płytami Yomb

24 078,00

600-60016-6050

stworzenie koncepcji budowy chodnika na ul. Robakowskiej

10 000,00

600-60016-6050

zapewnienie gotowości bojowej-zakup wyposażenia dla OSP Gościcino

20 000,00

754-75412-4210

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców (organizacja wyjazdu dla dzieci)

3 983,00

801-80101-4300

dofinansowanie dzialalnosci klubu Sporotwego Profan Goscicino-upowrzechnianie kultury spolecznej

2 500,00

926-92605-4210

dofinansowanie działalnosci Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo

1 000,00

921-92195-4210

Edukacja literacka dzieci szkolnych z SP Goscicino

2 000,00

801-80101-4300

organizacja spotkan integracyjnych sołectwa

17 917,00

921-92195-4210

nagrody dla uzdolnionych dzieci i młodziezy

3 500,00

801-80101-4210

utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych,sportowych estetyzacja wsi

10 000,00

900-90095-4300

stworzenie koncepcji przebudowy ul. Dworskiej

20 000,00

600-60016-6050

utwardzenie płytami Yomb ulic sołectwa

56 529,00

600-60016-6050

Gowino+Pętkowice

58 156,00

13 462,00

86 436,00

158 054,00

budowa i odwodnienie drogi w Pętkowicach

58 156,00

900-90001-6050

Organizacja Dnia Dziecka

7 000,00

921-92195-4210

Organizacja Dnia Seniora

3 000,00

921-92195-4210

Organizacja obchodów 100-lecia OSP

3 462,00

754-75412-4300

budowa oswietlenia ulicznego(Nad Stawami, Jeziorna, Wodna i Podgórna)

65 000,00

900-90015-6050

opracowanie projektu Świetlicy wiejskiej w Gowinie

20 000,00

921-92105-6050

organizacja festynu rodzinnego

1 436,00

921-92195-4300

Góra

58 156,00

8 365,00

67 116,00

133 637,00

utwardzenie ul. Szkolnej i sosnowej płytami YOMB

58 156,00

600-60016-6050

utwardzenie ul. Szkolnej i Sosnowej płytami YOMB

13 116,00

600-60016-6050

projekt ul. Derdowskiego

24 000,00

600-60016-6050

piłkochwyty na boisku

30 000,00

926-92601-6050

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców

8 365,00

921-92195-4210

Kąpino

58 156,00

9 142,00

71 476,00

138 774,00

Oświetlenie uliczne w sołectwie

7 156,00

900-90015-6050

Projekt ul. Brzozowej

40 000,00

600-60016-6050

budowa pętli autobusowej przy ul. Parkowej

11 000,00

600-60016-6050

Oświetlenie uliczne w sołectwie

18 156,00

900-90015-6050

budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi

20 000,00

600-60016-6050

projekt oświetlenia na ul. Akacjowej

20 000,00

900-90015-6050

estetyzacja sołectwa

7 662,00

900-90095-4210

promagowanie tradycji kaszubskich- Dzień Seniora

1 400,00

921-92195-4210

organizacja Dnia Dziecka - Kąpinówka

4 200,00

921-92195-4210

ubezpieczenie przyczepki

100,00

900-90095-4430

organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki

2 750,00

921-92195-4210

organizacja zabawy karnawałowej - Mikołajki

150,00

921-92195-4300

Ferie zimowe dla dzieci

300,00

921-92195-4210

oświetlenie świateczne

1 000,00

921-92195-4210

zakup ławek parkowych i koszy na śmieci

2 500,00

900-90095-4210

utrzymanie i przegląd monitoringu

2 400,00

900-90095-4300

Kniewo + Zamostne

45 188,00

7 231,00

50 068,00

102 487,00

Budowa ul. Szerokiej w Kniewie

45 188,00

600-60016-6050

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców

4 919,00

921-92195-4300

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców

2 000,00

900-90095-4210

zakup mundurów dla OSP Kniewo

1 000,00

754-75412-4210

Modernizacja boiska w Kniewie

44 000,00

926-92601-6050

remont tablicy informacyjnej

500,00

900-90095-4270

Budowa ul. Szerokiej w Kniewie

4 880,00

600-60016-6050

Łężyce

43 210,00

7 129,00

49 040,00

99 379,00

utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej

43 210,00

600-60016-6050

naprawa chodnika przy Aleji Parku Krajobrazowego

15 000,00

600-60016-4270

naprawa wjazdu na ul. Jarzębinowa od strony ul. Marszewskiej

5 500,00

600-60016-4270

utwardzenie płytami YOMB ul Brzozowej/Jodłowej

35 669,00

600-60016-6050

Nowy Dwór Wejherowski

47 456,00

7 348,00

53 386,00

108 190,00

utwardzenie ul. Sędzickieko i ul. Topolowej

47 456,00

600-60016-6050

utwardzenie ul. Sędzickieko i ul. Topolowej

53 734,00

600-60016-6050

Organizacja dnia seniora zakupy

2 000,00

921-92195-4210

Organizacja Mikołajek-zakupy

3 000,00

921-92195-4210

Organizacja Festyn Rodzinny

2 000,00

921-92195-4300

Orle

58 156,00

11 416,00

76 156,00

145 728,00

Utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB

46 000,00

600-60016-6050

Budowa oswietlenia ulicznego

12 156,00

900-90015-6050

zapewnienie gotoości bojowej OSP ORLE-zakup wyposażenia

5 000,00

754-75412-4210

utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi

3 716,00

900-90095-4210

utrzymanie terenów zielonych,rekreacyjnych i sporotwych, poprawa etetyki wsi

2 700,00

900-90095-4300

rozbudowa systemu monitoringu

6 000,00

900-90095-4210

zakup "serca na nakretki"

2 000,00

900-90095-4210

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców

10 100,00

921-92195-4210

wspieranie i upowrzechnianie idei samorzadowej w tym tworzenie warunków do działania sołectwa jako jednostki pomocniczej i wdrażanie programu aktywnosci obywatelskiej mieszkanców

5 900,00

921-92195-4300

utwardzenie ulic sołectwa płyrtami Yomb

52 156,00

600-60016-6050

Reszki

19 017,00

7 000,00

20 127,00

46 144,00

budowa drogi gminnej

19 017,00

600-60016-6050

budowa drogi gminnej

20 127,00

600-60016-6050

organizacja Dnia Dziecka

500,00

921-92195-4210

organizacja Festyn Rodzinny

500,00

921-92195-4210

organizacja Dnia Seniora

1 000,00

921-92195-4210

organizacja Gwiazki dla dzieci"

1 000,00

921-92195-4210

zakup maszyny do waty cukrowej

1 500,00

921-92195-4210

zakup materiałów na pokrycie dachowe -domek plac zabaw

2 500,00

900-90095-4210

Sopieszyno

37 453,00

7 000,00

41 833,00

86 286,00

Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie

37 453,00

600-60016-6050

Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie

1 547,00

600-60016-6050

Projekt i budowa oswietlenia ul. Wiśniowa

31 286,00

900-90015-6050

Oświetlenie ul. Magnoliowej

6 000,00

900-90015-6050

Organizacja obchodow 100 lecia OSP Gowino

1 000,00

754-75412-4210

Organizacja Mikołajek

3 000,00

921-92195-4210

organizacja festynu sołeckiego

1 500,00

921-92195-4210

organizacja festynu sołeckiego

2 500,00

921-92195-4300

organizacja Dnia Seniora

2 000,00

921-92195-4210

Ustarbowo

27 508,00

7 000,00

29 648,00

64 156,00

Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie

27 508,00

600-60016-6050

Projekt budowy ul. Topolowej w Ustarbowie

17 788,00

600-60016-6050

projekt oświatlenia obręb skrzyżowania ul. Gowińska z ul. Łąkową

14 860,00

900-90015-6050

organizacja Festyn Rodzinny

2 000,00

921-92195-4210

organizacja Mikołaki dla dzieci i spotkanie z Seniorami

2 000,00

921-92195-4210

Warszkowo

26 403,00

7 000,00

28 673,00

62 076,00

utwardzenie drogi Kalinowej

26 403,00

600-60016-6050

utwardzenie drogi Kalinowej

26 403,00

600-60016-6050

modernizacja i aktualizacja systemu monitoringu

3 800,00

900-90095-4300

wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców

3 200,00

921-92195-4300

wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania sołectwa i wdrażanie programu aktywności obywatelskiej mieszkańców

2 270,00

921-92195-4210

Zbychowo

57 050,00

7 843,00

65 620,00

130 513,00

utwardzenie ul. Różanej, űródlanej

57 050,00

600-60016-6050

utwardzenie ul. Różanej, űródlanej

32 950,00

600-60016-6050

budowa oswietlenia ulicznego na terenie sołectwa

32 670,00

900-90015-6050

Organizacja festynu rodzinnego

1 500,00

921-92195-4300

Organizacja festynu rodzinnego dzien seniora, dziecka

3 500,00

921-92195-4210

Organizacja Balu Karnawałowego

2 843,00

921-92195-4210

RAZEM

730 209,00

169 408,00

983 659,00

1 883 276,00

1 883 276,00


Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 60/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 12 maja 2022 r.

Plan finansowy rachunku Funduszu  Pomocy  Obywatelom Ukrainy  na 2022 rok

Rok 2022

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Paragraf

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

6

Administracja publiczna

750

42 803,00

Pozostała działaność

75095

42 803,00

środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł

2700

42 803,00

nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie

15 509,00

wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie

27 294,00

Oświata i wychowanie

801

33 898,00

Pozostała działaność

80195

33 898,00

środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł

2700

33 898,00

środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)

33 898,00

Pomoc społeczna

852

321 340,00

Pozostała działaność

85295

321 340,00

środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł

2700

321 340,00

zapewnienie Posilku dla Młodziezy

6 500,00

jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga

195 840,00

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)

96 000,00

zasiłek okresowy

3 000,00

zasilek stały

1 500,00

pobyt w DPS

10 000,00

sprawienie pogrzebu

4 000,00

zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu

4 500,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

738 390,00

Pozostała działalność

85395

738 390,00

środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin,pozyskanych z innych źródeł

2700

738 390,00

zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego

202 944,00

zapewnienie srodków cvzystości i higieny osobistej oraz innych produktów

5 390,00

wypłata świadczeń pienięznych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

530 056,00

Razem Fundusz Pomocy- dochody

1 136 431,00

Administracja publiczna

750

42 803,00

Urzedy Wojewodzkie

75011

42 803,00

nadanie numeru PESEL na wniosek w zwiazku z konfliktem na Ukrainie

4010

11 466,00

4110

2 244,00

4120

215,00

4210

1 584,00

wykonanie zdjeć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zwiazku z konfliktem na Ukrainie

4300

27 294,00

Oświata i wychowanie

801

33 898,00

Pozostała działaność

80195

33 898,00

środki na realizację dodatkowych zadan oświatowych związanych z ksxztałceniem, wychowaniem i opieką nad dziecmi i uczniami obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z jonfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)

4110

4 231,00

4120

581,00

4240

4 596,00

4300

448,00

4710

346,00

4790

23 696,00

Pomoc społeczna

852

321 340,00

Pozostała działaność

85295

321 340,00

jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł + obsluga

3110

192 000,00

świadczenie rodzinne (art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiazku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa)

3110

93 120,00

świadczenia społeczne-posiłek

3110

6 500,00

zasiłek okresowy

3110

3 000,00

zasilek stały

3110

1 500,00

pobyt w DPS

3110

10 000,00

sprawienie pogrzebu

3110

4 000,00

zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(bez posiłku)

3110

2 100,00

zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu(jeden gorący posiłek)

3110

900,00

zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek)

3110

1 500,00

wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

2 920,00

zakup materiałów i wyposazenia - obsługa świadczeń rodzinnych art. 26 ust 1 pkt 1

4210

2 880,00

zakupusług pozostałych - jednorazowe swiadczenie 300

4300

920,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

738 390,00

Pozostała działalność

85395

738 390,00

świadczenia społeczne-zgodnie z art. 13 ustawy

3110

530 056,00

zakup materiałów i wyposazenia (srodki higieniczne, pozostałe oraz zakwaterowanie)

4210

25 390,00

zakup usług pozostałych (zakwwaterowanie i wyżywienie)

4300

182 944,00

Razem Fundusz Pomocy- wydatki

1 136 431,00


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 3.560.920 zł

1)Zgodnie z pismem nr FB-I.311.63.3.2022.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 28.04.2022 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.460.000 zł w  rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi 500+.

2)Zgodnie z pismem nr PS-XI.3111.27.3.2022.BM Wojewody Pomorskiego z dnia 5.05.2022 roku zwiększa się plan Funduszu Pomocy o kwotę 100.920,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy ( zasiłek, wyżywienie dzieci w przedszkolu).

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 483.885 zł

W dziale 010 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.000 zł - zmiany związane z realizacja bieżących zadań (energia elektryczna);

W dziale 750 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1.584 zł - zmiany związane z realizacją zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł środkami z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na montaż wiaty rowerowej;

W dziale 754 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 17.762 zł - zmiany związane z realizacja bieżących zadań OSP (energia elektryczna i gaz) oraz wniosku sołectwa Gowino kwotę 1436 zł

W dziale 801 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 309.174 zł - zmiany związane z realizacja bieżących zadań oświatowych;

W dziale 921 - przeniesienie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1500 i 1436 zł - zmiany na wniosek sołectwa Gowino i Zbychowo

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona 1

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona 1

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona 1

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona 1

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona 1

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona

Id: AECE8030-ECD6-4E1B-8243-AE7B44895B73. Podpisany

Strona

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 60.doc (DOC, 494.00Kb) 2022-05-23 15:42:36 9 razy
2 60.pdf (PDF, 802.99Kb) 2022-05-23 15:42:36 15 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 17-05-2022 15:05:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Kohnke 12-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 23-05-2022 15:42:36