Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Komunikat w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 oraz wzory druków do pobrania i wypełnienia dla kandydatów

 

Wejherowo, dnia 29 maja 2019 r.

 

 

OR.533.1.2019

 

Komunikat w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9 maja 2019 r.  w oparciu o art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, na kadencję 2020 - 2023 Rada Gminy Wejherowo najpóźniej w październiku br. winna dokonać wyboru na kolejną kadencję:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku

 • 5 ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.  z  2019  r. poz. 52,   55, 60, 125).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na  ławników sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023 upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

 

Kto może być ławnikiem?

Początek formularza

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. 

 

Kto nie może być ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak zgłosić kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz.2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.bip.ugwejherowo.pl , www.ugwejherowo.pl oraz w Biurze Rady Gminy - pokój Nr 24 - od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu , telefon (58) 677-97-11

 

 Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa a koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informacje dodatkowe

 • Rada Gminy zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 • Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

 

 

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami w zamkniętych kopertach z dopiskiem KANDYDAT NA ŁAWNIKA można:

 

 • przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy )

albo

 • złożyć w Biurze Rady Gminy , pok. 24 , w terminie do 30 czerwca 2019 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Oświadczenie kandydata w zakresie prowadzonych postępowań.doc (DOC, 26.00Kb) 2019-05-30 14:43:33 614 razy
2 Oświadcznie kandydata dotyczące władzy rodzicielskiej.doc (DOC, 26.00Kb) 2019-05-30 14:43:33 573 razy
3 Rozporządzenie_Ministra_Sprawiedliwosci.pdf (PDF, 32.79Kb) 2019-05-30 14:43:33 637 razy
4 Wyciag_z_ustawy_o_ustroju_sadow_powszechnych.pdf (PDF, 250.04Kb) 2019-05-30 14:43:33 1464 razy
5 OR.533.1.2019 komunikat w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 2023.pdf (PDF, 2.09Mb) 2019-05-30 14:41:49 617 razy
6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx (DOCX, 17.79Kb) 2019-05-30 14:41:49 624 razy
7 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.rtf (RTF, 97.64Kb) 2019-05-30 14:41:49 612 razy
8 Klauzula informacyjna dla ławników.docx (DOCX, 15.52Kb) 2019-05-30 14:41:49 646 razy
9 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.doc (DOC, 96.50Kb) 2019-05-30 14:41:49 602 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 30-05-2019 14:41:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Waszkiewicz 30-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 30-05-2019 14:46:14