Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie mozliwości zapoznania sie i skłądania uwag do projektu zarzadzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 'Cisowa". 2024-06-04 14:11:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu w dniu 28 maja 2024 r. decyzji o zmianie decyzji Wójta Gminy Wejherowo znak RGOŚ.6220.21.2021.JK z dnia 15 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce). 2024-05-28 13:22:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Wejherowo 2024-05-24 09:34:25
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji pozwalającej na budowę sześciu budynków usługowych, pięciu zbiorników na ścieki sanitarne oraz jednego zbiornika na wody opadowe o pojemności 60m3 na terenie działki nr 264/53, obręb Gowino 2024-05-22 09:08:34
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury, że decyzją z dnia 14 maja 2024 r., znak: DOK-4.774.125.2023 ustalił charakter wód znajdujących się na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 200/1, 202/1, 390/1 w obrębie Góra, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie 2024-05-16 08:45:15
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury, że decyzją z dnia 14 maja 2024 r., znak: DOK-4.774.125.2023 ustalił charakter wód znajdujących się na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 200/1, 202/1, 390/1 w obrębie Góra, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie 2024-05-16 08:27:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 6733.5.2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wniosku z dnia 04.04.2024 r. złożonego przez spółkę TS Development, działającą przez pełnomocnika Pana Mariusza Walczaka, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie części działek: nr 245 i 246 położonych w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo 2024-05-16 08:00:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu na wniosek z dnia 26 marca 2024 r. (wpł. 2 kwietnia 2024 r.), złożony przez pełnomocnika Gminy Wejherowo: Pana Adama Stypnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi 129017G łączącej Sopieszyno i Ustarbowo na terenie działek 38, 50/5, 44, 41, 39/1, 39/2, 40/1, 23/24, 23/44, 23/45, 37, 34, 18, 19/1 17/11, 17/10, 17/4, 17/6, 17/7, 28/2, 28/1 – obręb Ustarbowo, 124, 126, 138/17, 138/5, 138/6, 138/1, 137, 127/16, 127/23, 127/1, 125, 119/42, 120, 86/4, 97, 127/10, 95, 85, 94/1, 94/4, 94/8, 93, 321, 90/2, 90/1, 89/5, 88, 44, 76/5, 61/2, 141, 140, 41/5, 76/4, 82, 83/8, 84/9, 84/10, 84/6, 189, 76/1 – obręb Sopieszyno, gm. Wejherowo” 2024-05-13 14:29:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii w sprawie postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa DP 1336G na odcinku Gowino-Pętkowice od km 41-890 do km 43+850". 2024-05-13 08:48:35
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia o przekazaniu do WSA skarg na decyzję z dnia 15 lutego 2024 r. (KN.89) umarzającą postepowanie odwoławcze z 26 listopada 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2024-05-10 13:52:27
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia o przekazaniu skargzj na decyzję z dnia 15 lutego 2024 r. (KN.92) uchylającą decyzję RGOŚ z 26 listopada 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2024-05-10 13:50:42
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, obejmującego działkę nr 671/8 wraz z przyległą ulicą Kochanowską oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2024-05-10 08:45:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 6733.4.2024 z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie wniosku z dnia 06.03.2024 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, dla inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody, na terenie części działki: nr 102/2 położonej w miejscowości: Kąpino w Gminie Wejherowo 2024-05-10 08:36:25
ASF PUKA DO DRZWI W dniu 26 kwietnia 2024 r. potwierdzono wystąpienie ASF u grupy padłych dzików na terenie dzielnicy Karwiny w Gdyni. W związku z tym część obszaru powiatu wejherowskiego wejdzie w obszary objęte ograniczeniami. Na obszarach objętych ograniczeniami będą obowiązywać restrykcje dotyczące przemieszczania trzody chlewnej i produktów pochodzenia zwierzęcego 2024-05-09 16:42:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji środowiskowej 2024-05-02 15:49:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 22.04.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 2024-04-25 10:59:41
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 04.04.2024 r. (uzupełniony dn. 18.04.2024 r.) przez spółkę TS Development, działającą przez pełnomocnika Pana Mariusza Walczaka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie części działek: nr 245 i 246 w miejscowości: Pętkowice w Gminie WejherowoV 2024-04-22 10:36:35
Obwieszczenie GK.6220.7.2024.12 Wójta Gminy Szemud o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze Gminy Szemud" . 2024-04-22 07:45:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Dąbrówka Młyn - Gowino". 2024-04-18 07:54:46
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 12.02.2024 r., uzupełnionego dnia 13.03.2024 r., złożonego przez Panią Monikę Marzec, dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu i przyłącza wodociągowego do działki nr 3/155, na terenie działek: nr 3/81 i 3/156 położonych w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.1.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, pokój nr 47. 2024-04-18 07:50:46
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy urządzeń oraz usługę wodną w Gościcinie. 2024-04-17 15:42:14
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z 15.04.2024 r., że toczy się postępowanie w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę: sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych każdy - ozn. nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 w zabudowie bliźniaczej ( trzy zespoły)- etap I inwestycji polegającej na budowie dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych każdy - ozn. nr 5-26, w zabudowie bliźniaczej (11 zespołów) wraz z infrastrukturą techniczną, na dz.nr 339 i 88 w Pętkowicach, gm. Wejherowo oraz, że w dniu 11.04.2024r. został przedłożony skorygowany, na skutek postanowienia tut. organu z dnia 26.02.2024r., oraz, że w skorygowanym projekcie wyłączono z zakresu nim objętego działkę nr 88 w Pętkowicach, w związku z powyższym współwłaściciele w/w nieruchomości nie są już stronami w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym i nie będzie kierowana do nich dalsza korespondencja w tej sprawie; oraz, że zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego, strony niniejszego postępowania, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją 2024-04-16 14:46:17
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z 18 marca 2024 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Gdyni o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa yul.Marszewskiej w Gdynia poprzez budowę zatok (...) w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynowa oraz Jarzębinową w Wejherowie. 2024-03-28 14:50:20
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z 22.03.2024 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul.Wierzbową w m.łężyce". 2024-03-28 14:47:20
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia dniu 13-02-2024 r. złożonego przez Pana Krzysztofa Przepiórzyńskiego, działającego przez pełnomocnika Panią Wioletę Wandtke-Dampc, dla inwestycji polegającej na: : rozbudowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, na terenie działek: nr 13/2, 278, 211, 212, 227, 228, 225, 224, 279 położonych w miejscowości: Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.2.2024 z dnia 26 marca 2024 r. 2024-03-27 09:03:14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 marca 2024 r. o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie oraz zmianie terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działek nr 12/9, 12/10 obręb Wejherowo 18, działek nr 176/2, 176/4, 177, 181/9, 181/4, 181/5 obręb Wejherowo 21 oraz działek nr 1286/1, 1288/1, 1288/2 obręb 0004 Gościcino. 2024-03-26 15:10:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o złożeniu w dniu 7 lutego 2024 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Wójta Gminy Wejherowo znak RGOŚ.6220.21.2021.JK z dnia 15 maja 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce), który uzyskał stanowiska opiniujące/uzgadniające organów współdziałających. 2024-03-26 08:25:50
Obwieszczenie GK.6220.7.2024.7 Wójta Gminy Szemud o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze Gminy Szemud" . 2024-03-22 13:01:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowoo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,."Budowa 4 budynków jednorodzinnych na terenie działek 125/3, 125/4, 125/5 w Bieszkowicach". 2024-03-22 07:44:47
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych (...) w ramach projektu - Prace na linii kolejowej nr 202 Gdynia Chylonia Słupsk część 1 2024-03-19 14:16:41
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 06 03 2024 r. przez Gminę Wejherowo , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie stacji uzdatniania wody na terenie części działki: nr 102/2 w miejscowości: Kąpino Gminie Wejherowo 2024-03-19 14:14:06
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 12 02 2024 r. (uzupełniony dn. 13 03 2024 r.) przez Panią Monikę Marzec , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie wodociągu i przyłącza wodociągowego do działki o nr 3/155 na terenie działek: nr 3/81 i nr 3/156 w miejscowości: Łężyce Gminie Wejherowo 2024-03-19 14:13:13
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury DOK-4.774.125.2023 dot. ustalenia charakteru wód znajdujacych się na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach 200/1, 202/1, 390/1 w obrębie Góra - sprawa nie może być zakończona w terminie 2024-03-15 11:36:57
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy urządzeń oraz usługę wodną w Gościcinie. 2024-03-13 14:13:26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 7 marca 2024 r. dot. zmiany liczby stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działek nr 12/9, 12/10 obręb Wejherowo 18, działek nr 176/2, 176/4, 177, 181/3, 181/4, 181/5 obręb Wejherowo 21 oraz działek nr 1286/1, 1288/1, 1288/2 obręb 0004 Gościcino. W ramach ww. postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i możliwe jest zapoznanie się z dokumentami sprawy. 2024-03-12 15:01:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo dotyczące praw rzeczowych do nieruchomości nr 67/4 w Łężycach. 2024-03-08 14:01:37
Obwieszczenie GK.6220.7.2024.2 Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Gdynia na obszarze Gminy Szemud" . 2024-03-05 14:52:19
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Gdyni o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa yul.Marszewskiej w Gdynia poprzez budowę zatok (...) w obrębie skrzyżowania z ul.Jeżynowa oraz Jarzębinową w Wejherowie. 2024-02-29 13:52:26
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lutego o wydaniu decyzji z dnia 15 lutego 2024 r. uchylającej decyzję RGOŚ z 26 listopada 2017 r. i orzekającej co do istoty postępowania albo umarzającej postępowanie w postępowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2024-02-26 12:43:47
Obwieszczenie Wójta gminy Wejherowo że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pologajacej na rozbudowie odcinka sieci wodociagowej z przyłaczami w Nowym Dworze Wejherowskim. 2024-02-21 11:09:00
Zawiadomienie 154 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie niedpouszczalności wniosku Polskiego Lobby Przemysłowego o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w wariancie 1 - lokalizacja Lubiatowo -Kopalino, podwariant techniczny 1A. 2024-02-19 15:13:22
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decycji zatwierdzającej projekt robót geologiczno-inzynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. 2024-02-19 09:47:35
Obwieszczenie Wójrta Gminy Wejherowo o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni dla selektywnie zebranych bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach, na części działek nr ewid.: 7/60, 7/61, 7/62, 7/63, 7/44, 7/95 (obręb Łężyce)” 2024-02-16 13:29:12
Obwieszczenie 152 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. inwestycji "Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w wariancie 1 - lokalizacja Lubiatowo -Kopalino, podwariant techniczny 1A. 2024-02-13 15:26:09
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminy Wejherowo postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dot. budowy urządzeń oraz usługę wodną w Gościcinie. 2024-02-12 13:38:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 3 (...) na działce nr 672 w Kąpinie". 2024-02-12 12:56:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wyaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej otworem studziennym na terenie ujęcia wody w Gowinie (...) na działce nr 298/29 w Gowinie". 2024-02-12 12:55:56
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia o wydaniu decyzji o umorzeniu względem czesci osób postępowanie odwoławcze w postępowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach". 2024-02-02 07:59:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi”, na działkach oznaczonych ewid. nr: 181/6, 181/7, 181/12, 181/13, 181/14, 181/17, 183/2, 408, 409 (część) obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo. 2024-01-24 10:24:04
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.Budowa ul.Równej i Starowiejskiej w Gowinie. 2024-01-23 11:13:58
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego 2024-01-19 10:37:54
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa dot. wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej w Wejherowie wraz z niezbędną infrastrukturą, planowanego do realizacji na terenie działek nr 12/9, 12/10 obręb Wejherowo 18, działek nr 176/2, 176/4, 177, 181/3, 181/4, 181/5 obręb Wejherowo 21 oraz działek nr 1286/1, 1288/1, 1288/2 obręb 0004 Gościcino. W ramach ww. postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i możliwe jest zapoznanie się z dokumentami sprawy. 2024-01-18 13:34:58
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2024 r. 2024-01-16 10:45:39
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury DOK-4.774.125.2023 dot. ustalenia charakteru wód znajdujacych się na nieruchomości oznaczonej jako działki o numerach 200/1, 202/1, 390/1 w obrębie Góra. 2024-01-09 14:51:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o wpłynięciu opinii organów zewnętrznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody podziemnej otworem studziennym nr 3 (...) na działce nr 672 w Kąpinie". 2024-01-08 07:57:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o włynieciu opinii organów zewnętrznych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnictwa jednorodzinnego, na dzialce ewidencyjnej nr 191/8 oraz budowę drogi dojazdowej na działkach ewid. 191/7 oraz 191/8 położonych w Bieszkowicach w Gminie Wejherowo. 2024-01-04 07:50:30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Czerwiński

Data wytworzenia:
04 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
04 sty 2024, godz. 07:49

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
04 sty 2024, godz. 07:49