Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024  

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

• przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

• czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

• ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,

• przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Dieta za pracę w komisji

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 700 zł, zastępcy przewodniczącego 600 zł, a członkowie komisji 500 złotych.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;

2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;

2. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

3. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

4. komisarz wyborczy;

5. urzędnik wyborczy;

6. mąż zaufania;

7. obserwator społeczny;

8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c)  zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Nie przegap terminu

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 10 maja 2024 roku. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 20 maja 2024 roku.

Uwaga!

Należy zauważyć, że:

• samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji,

• przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych,

• przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na radnych obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji,

• do oceny naruszenia przepisów karnych Kodeksu wyborczego uprawnione są tylko organy ścigania i sądy,

• zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego.

 

DRUKI DO POBRANIA:

1) Formularz zgłoszenia dla Komitetu Wyborczego

2) Formularz dla wyborcy, zgłaszającego się samodzielnie


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Głogowska

Data wytworzenia:
29 kwi 2024

Osoba dodająca informacje

Emilia Głogowska

Data publikacji:
29 kwi 2024, godz. 14:06

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Głogowska

Data aktualizacji:
29 maj 2024, godz. 16:15