Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


RGP.6720.1.2.20202.AG Wejherowo, dnia 21 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 zpóźn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXIII/389/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Gościcino
i Góra-Paradyż oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do studium.

Przedmiotem opracowanych prognoz będzie ocena wpływu realizacji projektu zmiany studium na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do zmiany studium.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 47 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo lub osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ugwejherowo.pl

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.

Klauzula informacyjna - procedura planistyczna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl

 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1,
  84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym m.in. przyjmowania wniosków oraz uwag dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp), projektu tego planu, projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, realizacji wniosków o wgląd do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów, wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu działki w mpzp lub jego braku, wydawania zaświadczeń o istnieniu lub nieistnieniu uchwały, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 4. Dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania.

 6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

 7. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 8. W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 9. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie wpływa na przebieg postępowań planistycznych.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 11. Podanie danych jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

\"0x01


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie o przystąpieniu.pdf (PDF, 331.98Kb) 2020-11-23 07:38:10 151
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominika Kudlińska

Data wytworzenia:
23 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
23 lis 2020, godz. 07:38

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
23 lis 2020, godz. 07:38