Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz przykładowy wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystywanie informacji

 

sektora publicznego

 

I Podstawa Prawna:

- ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora

publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352

 

II Podmioty uprawnione:

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Prawo do ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom (patrz punkt „Uwagi”).

 

III Wymagane dokumenty:

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

*Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:

a) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;

b) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt. 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

c) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

*Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje (art. 21 ust. 3 ustawy):

a) nazwę podmiotu zobowiązanego;

b) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo do pełnomocnika tego wnioskodawcy, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

c) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia;

d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, a w szczególności wskazanie dóbr, produktu lub usługi;

e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także wskazanie formatu danych;

f) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego;

g) wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym ( art. 21 ust. 4 ustawy).

 

IV Opłata (art.16-17 ustawy):

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

 2. Urząd może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 3. W opłacie Urząd może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które zaistnieją przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

 4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania informacji. Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

V Termin załatwienia sprawy (art. 22 ustawy):

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania Urząd zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

VI Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wniosek można wnieść:

 1. pisemnie:

- pocztą na adres: Urząd Gminy Wejherowo

ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

 

 1. osobiście w siedzibie Urzędu, adres j.w., w godzinach pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30-16:30

wtorek - piątek 7:30-15:30

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- E-mail : sekretariat@ug.wejherowo.pl

- E-puap: /14wl5uuf8w/skrytka

VII Jednostka odpowiedzialna:

Referat Organizacyjny i Kadr

Urzędu Gminy Wejherowo

ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

 

VIII Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

Odbiór udostępnionych dokumentów może nastąpić w jednej z trzech form:

- osobiście przez wnioskodawcę;

- za pośrednictwem poczty;

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O formie udostępnienia decyduje wnioskodawca.

 

IX Uwagi:

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie informacji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona.

 2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom wynikającym z art. 6 ustawy.

 

X Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP Urzędu Gminy Wejherowo:

- obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu,

- obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronie BIP Urzędu. Urząd może określić indywidualnie warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 

XI Środki prawne:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał od Wójta Gminy Wejherowo ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywania, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw lub zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Wejherowo, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

 2. Od decyzji Wójta Gminy Wejherowo o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo, w terminie 14 dniu od dnia jej doręczenia.

 3. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21 11 2019 07 34 24 ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.doc (DOC, 45.50Kb) 2019-11-21 07:34:24 160
II Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji.docx (DOCX, 35.16Kb) 2017-01-24 13:46:02 496
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamil Kamiński

Data wytworzenia:
18 lis 2016

Osoba dodająca informacje

Kamil Kamiński

Data publikacji:
18 lis 2016, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
21 lis 2019, godz. 07:35