Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

UCHWAŁA NR XXI/273/2020 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska


Uchwała Nr XXI/273/2020
Rady Gminy Wejherowo

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219, 1378, 1565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierających azbest”, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - podłączanie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej”, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 2801).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady


Hubert Toma


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/273/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierajacych azbest

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na usunięciu pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo.

2. Dofinansowanie przysługuje podmiotom wskazanym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219).

3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji zadań, po ich zakończeniu.

§ 2. 1. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów związanych z przedsięwzięciami

wymienionymi w § 1 ust 1.

2. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.

3. Nie dopuszcza się ponownego ubiegania o dofinansowanie, w przypadku przyznania dofinansowania na poprzednio obowiązujących zasadach.

4. Nie dopuszcza się łączenia dofinansowania przyznanego na zasadach niniejszego regulaminu z jakimkolwiek innym współfinansowaniem przyznawanym przez Gminę Wejherowo, jej jednostki organizacyjne lub za ich pośrednictwem.

§ 3. 1. Wnioski o dotacje rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel, w budżecie Gminy Wejherowo, według daty wpływu wniosku.

2. O przyznaniu dotacji decyduje Wójt Gminy Wejherowo.

§ 4. 1. W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo następujące dokumenty:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

3) w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia, w przypadku innych podmiotów - właściwej reprezentacji;

4) szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;

5) informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31);

6) kopię umowy na wykonanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z podmiotem, który, zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego, jest uprawniony do usuwania wyrobów zawierających azbest;

7) kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

2. Wniosek składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.

3. Wnioski niekompletne będą pozostawione bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się odotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

3. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r.).

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1-3 ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia, poza dokumentami wymienionymi w § 4, dokumentów związanych z otrzymaną pomocą:

1) de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) de minimis w rolnictwie i rybołówstwie określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. Udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dokonywane będzie do dnia obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub Rozporządzeń Komisji (UE) Nr 1408/2013 i Nr 717/2014 zgodnie, z którymi udzielanie dotacji będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

§ 6. 1. Wójt Gminy Wejherowo ogłosi, w sposób przyjęty zwyczajowo, nabór lub nabory na przyznanie dofinansowania w ramach niniejszego regulaminu. W ogłoszeniu określony zostanie w szczególności:

1) rodzaj inwestycji objętych naborem;

2) termin składania wniosków;

3) termin rozpatrzenia wniosków;

4) pula środków do rozdysponowania w ramach naboru.

2. Wnioski rozpatrywane będą do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

§ 7. Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

§ 8. Dofinansowania udziela się po zawarciu umowy, która określi zasady przeprowadzenia przedsięwzięcia, termin realizacji, sposób odbioru prac oraz przekazania i rozliczenia dofinansowania.

§ 9. Wysokość kwoty dofinansowania określa się na podstawie szacunkowego kosztorysu inwestycji załączonego do wniosku, zweryfikowanego przez Urząd Gminy Wejherowo. Kwota ustalona w ten sposób nie podlega podwyższeniu, nawet, jeśli rzeczywiste koszty inwestycji okazały się większe, niż określone w szacunkowym kosztorysie inwestycji.

§ 10. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2, zobowiązane są do przedłożenia, w terminie wynikającym z umowy o udzielenie dotacji, pisemnego rozliczenia dotacji.

2. Wypłata dofinansowania następuje po przedłożeniu:

1) karty przekazania odpadu zawierajacego azbest do zakładu utylizacyjnego;

2) protokołu/oświadczenia odbioru robót polegających na demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest;

3) faktury VAT lub rachunku za wykonaną usługę.

3. Imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów i usług - faktury VAT lub rachunki nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy na wnioskowane dofinansowanie.

4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.

5. Dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

6. Ostateczny termin rozliczenia przedsięwzięcia, rozumiany jako jej zrealizowanie i złożenie dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w ust. 2, zostanie wskazany w umowie o udzielenie dotacji, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia roku, w którym dotacja została przyznana.

§ 11. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Wójta Gminy Wejherowo.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/273/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 25 listopada 2020 r.

Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - podłączanie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Dofinansowanie przysługuje podmiotom wskazanym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219).

3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie dopłaty do kosztów realizacji w/w zadań, po ich zakończeniu.

4. Ustala się technologiczno - techniczne kryterium wyboru inwestycji polegające na preferowaniu inwestycji:

1) w ramach których konieczne jest zastosowanie układu pompowego;

2) w ramach których konieczne jest wykonanie przez władającego nieruchomością co najmniej jednej studni posesyjnej.

§ 2. 1. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów związanych z przedsięwzięciami wymienionymi w § 1 ust. 1, wg zasad określonych w § 6.

2. O dofinansowanie będzie można się ubiegać w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze będzie włączone, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Dofinansowanie udziela się bezterminowo, dla podłączeń, dla których wykonania wymagany będzie jeden z poniższych warunków:

1) zakup i montaż pompy/pompowni przydomowej;

2) wykonanie dokumentacji projektowej (przez co rozumie się specjalistyczne opracowanie sporządzone przez osobę dysponującą uprawnieniami budowlanymi), której sporządzenie jest konieczne w związku z treścią warunków technicznych wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub przepisów ogólnie obowiązujących;

3) budowa przyłączenia wymaga wykonania wcinki do istniejącej sieci przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

4. Nie dopuszcza się ponownego ubiegania o dofinansowanie, w przypadku przyznania dofinansowania na poprzednio obowiązujących zasadach.

5. Nie dopuszcza się łączenia dofinansowania przyznanego na zasadach niniejszego regulaminu z jakimkolwiek innym współfinansowaniem przyznawanym przez Gminę Wejherowo, jej jednostki organizacyjne lub za ich pośrednictwem.

§ 3. 1. Dofinansowania udziela się w ramach środków przewidzianych na ten cel, w budżecie Gminy Wejherowo.

2. O przyznaniu dotacji decyduje Wójt Gminy Wejherowo.

§ 4. 1. W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo następujące dokumenty:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia, w przypadku innych podmiotów - właściwej reprezentacji);

3) mapę powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym lub szkic pomiaru powykonawczego ze wskazanymi długościami odcinków przyłącza i instalacji zewnętrznej sporządzony przez uprawnionego geodetę;

4) oświadczenie dotyczące odbioru technicznego przyłącza przez zarządcę sieci kanalizacyjnej;

5) w przypadku podłączeń związanych z zakupem i montażem pompy/pompowni przydomowej, należy dołączyć dodatkowo fakturę zakupu urządzenia;

6) w przypadku podłączeń związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej, należy dołączyć dodatkowo egzemplarz projektu uzgodnionego z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;

7) w przypadku podłączeń związanych z wcinką do istniejącej sieci należy dodatkowo przedłożyć dokument poświadczający jej wykonanie np. oświadczenie wykonawcy wcinki, dokument od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.

3. Brak kompletu dokumentów uniemożliwi zawarcie umowy na przyznanie dotacji.

§ 5. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

3. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r.).

4. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1-3 ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia, poza dokumentami wymienionymi w § 4, dokumentów związanych z otrzymaną pomocą:

1) de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) de minimis w rolnictwie i rybołówstwie określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz wszystkich zaświadczeń lub oświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymali w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. Udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dokonywane będzie do dnia obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.) lub Rozporządzeń Komisji (UE) Nr 1408/2013 i Nr 717/2014 zgodnie, z którymi udzielanie dotacji będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

§ 6. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

§ 7. 1. Wysokość dofinansowania stanowi sumę poniższych kwot:

1) ryczałtowej stawki 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) na pokrycie części wydatków związanych z formalną obsługą inwestycji (w tym mapy, dokumentacja projektowa);

2) stawki 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za metr bieżący przewodu kanalizacyjnego, na pokrycie części kosztów materiału i prac ziemnych;

3) w przypadku przyłącza wymagającego budowy studzienki(-ek) posesyjnej(-ych) dofinansowanie może zostać podwyższone o kwotę 450,00 zł za każdą studzienkę (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);

4) w przypadku przyłącza wymagającego zastosowania pompy dofinansowanie może zostać podwyższone o kwotę stanowiącą do 50% kosztów jej zakupu, nie więcej jednak niż 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);

5) w przypadku przyłącza wymagającego sporządzenia dokumentacji projektowej dofinansowanie może zostać podwyższone o kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

6) w przypadku przyłącza wymagającego prac polegajacych na wcince do sieci istniejącej, dofinansowanie może zostać podwyższone o kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

2. Wysokość kwoty dotacji dla konkretnego przedsięwzięcia określa umowa o udzielenie dotacji.

§ 8. Po przedłożeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów opisanych w § 4i ich weryfikacji przez Urząd Gminy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych wynikających z niniejszego regulaminu oraz dostępności środków budżetowych, zawierana będzie umowa o dofinansowanie.

§ 9. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2, zobowiązane są do przedłożenia, w terminie wynikającym z umowy o udzielenie dotacji, pisemnego rozliczenia dotacji.

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 4, powinna być dołączona umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym na odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, wymagane jest przedłożenie ich oryginałów do wglądu.

4. Ostateczny termin rozliczenia przedsięwzięcia, rozumiany jako jej zrealizowanie i złożenie dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w ust. 2, zostanie wskazany w umowie o udzielenie dotacji, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia roku, w którym dotacja została przyznana.

§ 10. Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Wójta Gminy Wejherowo.

Id: 99B08C23-2452-4701-85FE-BF5835ABA7F3. Podpisany

Strona 1

Id: 99B08C23-2452-4701-85FE-BF5835ABA7F3. Podpisany

Strona 3

Id: 99B08C23-2452-4701-85FE-BF5835ABA7F3. Podpisany

Strona 3


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Robert Bianga

Data wytworzenia:
25 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
30 lis 2020, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
30 lis 2020, godz. 09:55