Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Wejherowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Petycje informacje ogólne oraz klauzula informacyjna w związku z ochroną danych osobowych

Petycje

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195)

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organ niezwłocznie zamieszcza się informację o złożonej petycji. 

 

Załatwianie petycji:

Załatwia się petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli organ nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

 

Organ zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej

 

PETYCJE - fragment artykułu ze strony internetowej www.portalsamorządowy.pl

 

 

Petycje mogą dotyczyć właściwie każdej uchwały rady miast czy gminy, mogą być postulatem dotyczącym oczekiwanego kształtu takich uchwał czy w ogóle inicjować podjęcie uchwały w danym temacie.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.(...)  

Kto może złożyć petycję, jak ją złożyć

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Uprawnionych do składania petycji ustawa nazywa podmiotami, warto więc pamiętać, że pod tym słowem kryją się wszyscy wskazani w powyższym wyliczeniu, a więc zarówno osoby fizyczne (obywatele), jak i osoby prawne (np. stowarzyszenia, fundacje, firmy itp.).

Składanie petycji jest wolne od opłat. Petycja może być złożona pisemnie lub drogą elektroniczną. Petycję indywidualną (np. składaną przez jednego obywatela) podpisuje ten obywatel. Zbiorową - kiedy petycje składa grupa obywateli lub grupa osób prawnych (np. kilka stowarzyszeń) - osoba wyznaczona do reprezentacji tej grupy.

Petycja anonimowa nie będzie rozpatrywana, musi więc zawierać kilka obowiązkowych elementów: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji.

Do kogo kierujemy petycję

Petycja składana jest do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycje będziemy więc składali do rad gmin i powiatów, do burmistrzów i prezydentów. Petycje wniesiemy też do Sejmu i Senatu, do premiera, ministrów.

Oczywiście należy przestrzegać ogólnej zasady, że kierujemy się do organu, który jest kompetentny w danej sprawie. Żądanie zmiany lokalizacji ścieżek rowerowych w naszej gminie, nie powinno trafić do Sejmu, nawet jeśli jesteśmy przekonani, że właśnie taki "nacisk z góry" rozwiąże problem.

Ustawa wskazuje, że petycja "powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia". (...) 

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna - petycja, wnioski, skargi.pdf (PDF, 134.78Kb) 2020-08-27 07:39:40 246
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maria Waszkiewicz

Data wytworzenia:
07 kwi 2016

Osoba dodająca informacje

Piotr Czerwiński

Data publikacji:
07 kwi 2016, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Czerwiński

Data aktualizacji:
27 sie 2020, godz. 07:39